Bekostigingsbeschikking Vakopleiding buitengewoon onderwijs

Bekostigingsbeschikking Vakopleiding buitengewoon onderwijs

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,
Overwegende dat het wenselijk is de bestaande opleidingen, die beogen een verdere scholing en specialisatie te geven voor de beroepsuitoefening in verband met het buitengewoon onderwijs, te bekostigen op de voet van de Wet op het voortgezet onderwijs;
Gehoord de Onderwijsraad (advies van 9 maart 1978, nr. O.R. III/90969 L.O.),

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

De Minister wijst een inspecteur aan die belast is met het toezicht op de opleidingen.

Artikel

6

Het bevoegd gezag van elk instituut zendt een afschrift van het leerplan, bedoeld in artikel 24, vierde lid, der Wet op het voortgezet onderwijs, te zamen met de onderwijsprogramma's en de lesroosters voor de onderscheiden cursussen aan de inspecteur.

Artikel

7

Voor de bekostiging uit 's Rijks kas komen de kosten in aanmerking, voor zover zij door de Minister zijn goedgekeurd.

Artikel

8

Artikel

9

Vóór 1 juni van elk kalenderjaar brengt het bevoegd gezag van elk instituut, onder toezending van een staat van de door hem in het vorig kalenderjaar ontvangen en bestede gelden, schriftelijk verslag uit van zijn activiteiten over het afgelopen kalenderjaar. De staat behoeft de goedkeuring van de Minister.

Artikel

10

Artikel

11

Deze beschikking treedt in werking op 1 augustus 1979, met uitzondering van de artikelen 7, 8 en 9, die in werking treden op 1 januari 1980

Bijlage

Basisprogramma van cursusactiviteiten

Artikel

1

Een cursus bedoeld in artikel 3 eerste lid, letter a, van de beschikking, richt zich op het geven van onderwijs in de volgende leerstofgebieden:

 • a.

  orthopedagogiek;

 • b.

  orthodidactiek;

 • c.

  psychologie;

 • d.

  kinderpsychiatrie;

 • e.

  sociale agogiek, waaronder begrepen kinder- en jeugdrecht;

 • f.

  encyclopedie van het buitengewoon onderwijs;

 • g.

  logopedie;

 • h.

  medische informatie;

 • i.

  capita selecta.

  Mogelijkheid tot differentiatie naar onderwerp zijn ingebouwd.

Artikel

2

Een cursus, bedoeld in artikel 3, eerste lid, letter b, van de beschikking, richt zich op het geven van onderwijs in de volgende leerstofgebieden:

 • a.

  orthopedagogiek;

 • b.

  orthodidactiek;

 • c.

  psychologie;

 • d.

  kinderpsychiatrie;

 • e.

  sociale agogiek, waaronder begrepen kinder- en jeugdrecht;

 • f.

  encyclopedie van het buitengewoon onderwijs;

 • g.

  logopedie;

 • h.

  medische informatie;

 • i.

  akoupedie;

 • j.

  spreekonderwijs;

 • k.

  linguïstiek;

 • l.

  linguapedie;

 • m.

  capita selecta.

Artikel

3

Een cursus bedoeld in artikel 3, tweede lid, a. van de beschikking, richt zich op het geven van onderwijs in de volgende leerstofgebieden:

 • a.

  orthopedagogiek;

 • b.

  orthodidactiek;

 • c.

  psychologie;

 • d.

  sociale agogiek;

 • e.

  capita selecta.

Artikel

4

Een cursus, bedoeld in artikel 3, eerste lid, letter b, van de beschikking, richt zich op het geven van onderwijs in de volgende leerstofgebieden:

 • a.

  orthopedagogiek;

 • b.

  orthodidactiek;

 • c.

  diagnostiek;

 • d.

  psychologie;

 • e.

  encyclopedie van het buitengewoon onderwijs;

 • f.

  organisatieleer;

 • g.

  capita selecta.