Reglement voor Commissies van Advies van Rijks middelbare agrarische scholen

De Minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel

I

Vastgesteld wordt het Reglement voor de Commissies van Advies van Rijks middelbare agrarische scholen, hetwelk luidt als volgt:

‘Reglement voor de Commissies van Advies van Rijks middelbare agrarische scholen’

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

Minister:

Minister van Landbouw en Visserij;

school:

Rijks middelbare landbouwschool, Rijks middelbare tuinbouwschool en Rijks middelbare school voor de levensmiddelentechnologie dan wel een combinatie van deze scholen;

inspecteur:

de met het toezicht op de school belaste inspecteur van het landbouwonderwijs;

commissie:

de commissie van advies, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

Aan een school is een commissie van advies verbonden.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

De leden van de commissie ontvangen ter zake van hun werkzaamheden als zodanig een vergoeding van de noodzakelijke reis- en verblijfkosten overeenkomstig de uitgangspunten en normen van het Reisbesluit (categorie B).

Artikel 8

Desgewenst kan de commissie de frequentie van haar bijeenkomsten, de wijze van vergaderen, de voorbereiding en totstandkoming van haar besluiten, de voorziening in het secretariaat, de vertegenwoordiging van de commissie en al datgene wat strekt tot een zo goed mogelijke vervulling van haar taak en functie, in een afzonderlijk huishoudelijk reglement vastleggen. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met dit reglement en het behoeft, alvorens van kracht te zijn, de goedkeuring van de Minister.

Artikel

II

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 oktober 1979.

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij, Van derStee