Beschikking aanwijzing opsporingsambtenaren Wet op de economische delicten

Beschikking aanwijzing opsporingsambtenaren Wet op de economische delicten

In overeenstemming met de Minister van Economische Zaken:

  • 1.

    de ambtenaren van de Economische Controledienst van het Ministerie van Economische Zaken aan te wijzen als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften gesteld bij de Wet uitvoering Internationaal Energie Programma, voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten;

  • 2.

    te bepalen dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag volgend op die der bekendmaking.

's-Gravenhage
De Minister voornoemd,
J. de Ruiter