Beschikking particuliere opslag zuivelprodukten en vlees 1980

De Minister van Landbouw en Visserij,
Gehoord het Produktschap voor Zuivel en het Produktschap voor Vee en Vlees,

Besluit:

Artikel

1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

Minister:

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Dienst Regelingen:

Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel

2

Aan degene die, met inachtneming van het in Verordening (EEG) No. 804/68 van de Raad, houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk- en zuivelprodukten (Pb. E.G. No. L 148) en haar uitvoeringsregelingen bepaalde, met de Minister een overeenkomst heeft aangegaan voor de particuliere opslag van boter onderscheidenlijk magere melkpoeder van communautaire oorsprong, wordt ingevolge de artikelen 6 en 7 van de genoemde verordening steun verleend, indien en voor zover hij ten genoegen van Dienst Regelingen heeft aangetoond dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst is nagekomen.

Artikel

3

Het bepaalde in het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het verlenen van steun voor de particuliere opslag van varkensvlees ingevolge artikel 3 van Verordening (EEG) No. 2759/75 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees (Pb. E.G. No. L 282) onderscheidenlijk rundvlees ingevolge artikel 5 van Verordening (EEG) No. 805/68 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (Pb. E.G. No. L 148)onderscheidenlijk schape- en geitevlees ingevolge artikel 6 van Verordening (EEG) no. 1837/80 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schape- en geitevlees (Pb. E.G. no. L 183) en haar uitvoeringsbepalingen.

Artikel

4

Dienst Regelingen is belast met de toekenning en uitkering van de in de artikelen 2 en 3 bedoelde steun.

Artikel

5

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De secretaris-generaal, VanSetten.