Vacatiegeld leden commissies Leerlingwezen

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,
Gezien de circulaire van 12 april 1971, kenmerk LW-513.602 van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen en de gemeenschappelijke beschikking van 2 februari 1972, kenmerk LW/514802 Generale Thesaurie Directie Financieringen Nr. A 72/746,

Besluit:

I

Gerekend van 1 januari 1980 het vacatiegeld voor de leden van commissies belast met het opstellen van de totaalprogramma's Leerlingwezen te stellen op f 65 voor elke dag, waarop zij een of meer vergaderingen van die commissies hebben bijgewoond.

II

Aan te tekenen, dat het onder I bepaalde niet van toepassing is op de leden wier benoeming haar oorzaak vindt in het ambt dat zij bekleden.

III

Dat deze beschikking in de Staatscourant zal worden gepubliceerd.