Organisaties gerechtigd tot het benoemen van SER-leden

Besluit organisaties gerechtigd tot het benoemen van SER-leden

Wij JULIANA bij de gratie Gods. Koninginder nederlanden, prinses van Oranje-Nassau. enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken van 27 februari 1980, Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden, Directie Bedrijfsorganisatie, Ondernemingsraden en Bezitsvorming, nr. 20.768, de Sociaal-Economische Raad gehoord;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

De volgende organisaties worden aangewezen tot het benoemen van het achter hun naam vermelde aantal leden van de Sociaal-Economische Raad:

 • a.

  organisaties van ondernemers:

  Vereniging VNO-NCW:

  8 leden

  Koninklijke Vereniging MKB-Nederland:

  3 leden

  Land- en Tuinbouworganisatie Nederland:

  1 lid

 • b.

  organisaties van werknemers:

  Federatie Nederlandse Vakbeweging:

  8 leden

  Christelijk Nationaal Vakverbond:

  2 leden

  Vakcentrale voor Professionals:

  2 leden

Artikel

2

Ons besluit van 3 maart 1970, Stcrt. 51, sedertdien gewijzigd, wordt ingetrokken.

Artikel

3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 1980.

Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Nederlandse Staatscourant zal worden bekendgemaakt.

Artikel

4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit organisaties gerechtigd tot het benoemen van SER-leden.

Lech
JULIANA.
De Minister van Sociale Zaken,
W. Albeda