Wet van 8 maart 1980, houdende uitvoering van artikel 19, zevende lid van het op 18 oktober 1961 te Turijn gesloten Europees Sociaal Handvest

Wet aanspraak van buitenlandse werknemers op rechtsbescherming en rechtsbijstand

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voorzieningen te treffen tot uitvoering van artikel 19, zevende lid, van het op 18 oktober 1961 te Turijn gesloten Europees Sociaal Handvest (Trb. 1962, 3 en 1963, 90);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel

1

De werknemers die onderdaan zijn van een staat, welke partij is bij het Europees Sociaal Handvest, en wettig op het grondgebied van Nederland verblijven, zijn vrijgesteld van het stellen van zekerheid, als bedoeld in de artikelen 224, 353 en 414 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor zover het rechtsvorderingen en verzoeken betreft in verband met artikel 19, leden 1-6 en 9 van het Europees Sociaal Handvest.

Artikel

2

Artikel

3

De werknemers die onderdaan zijn van een staat welke partij is bij het Europees Sociaal Handvest en wettig op het grondgebied van Nederland verblijven, doch aldaar geen vast verblijf hebben, kunnen niet op grond van artikel 585 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden gegijzeld voor zover het rechtsvorderingen en verzoeken betreft in verband met artikel 19, leden 1-6 en 9 van het Europees Sociaal Handvest.

Artikel

4

Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Lech
Juliana
De Minister van Justitie, J. de Ruiter
De Minister van Justitie, J. de Ruiter