Besluit van 3 april 1980, houdende toepassing van de Prijzenwet ten aanzien van het bekendmaken van prijzen, waartegen het verrichten van kapperswerkzaamheden wordt aangeboden

Besluit prijsaanduiding kappers 1980

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp, van 7 december 1979, no. 679/48 W. J. A., gehoord de Commissie Prijsbekendmaking, door de Sociaal-Economische Raad ingesteld op grond van artikel 43 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K 22);
Gelet op artikel 2a, eerste lid, onder a, van de Prijzenwet (Stb. 1965, 646);
De Raad van State gehoord (advies van 9 januari 1980, no. 15);
Gezien het nader rapport van voornoemde Staatssecretaris van 1 april 1980, no. 680/199 W.J.A.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Een ieder, die bedrijfsmatig het verrichten van kapperswerkzaamheden aanbiedt, is verplicht een papier, kaart of bord, waarop duidelijk leesbaar zijn vermeld de door hem aangeboden kapperswerkzaamheden, op de algemeen gebruikelijke wijze aangeduid, alsmede de prijzen, uitgedrukt in de munteenheid euro, waartegen hij die verrichtingen, met inbegrip van alle daarbij gebezigde materialen, aanbiedt, aanwezig te hebben:

  • a.

    op een voor de cliënt in het oog vallende plaats binnen de ruimte, waarin de kapperswerkzaamheden plegen te worden verricht, alsmede

  • b.

    bij iedere voor het publiek bestemde ingang van die ruimte op zodanige wijze, dat daarvan van buiten af gemakkelijk kennis kan worden genomen.

Artikel

2

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit prijsaanduiding kappers 1980.

Artikel

3

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip, waarop de wet van 10 januari 1974 (Stb. 19), houdende wijziging van de Prijzenwet, in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
Juliana
De Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp
De Minister van Justitie, J. de Ruiter