Halfjaarlijkse aanpassing minimumloon per 1 januari 1980

Halfjaarlijkse aanpassing minimumloon per 1 januari 1980

De Minister van Sociale Zaken
Gelet op artikel 14, eerste tot en met vierde lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Stb. 1968, 657), laatstelijk gewijzigd bij wet van 20 december 1979 (Stb. 1979, 711).

Besluit:

De bedragen, welke met ingang van 1 januari 1980 in de plaats treden van de in artikel 8, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag genoemde bedragen, zijn onderscheidenlijk:

  • a.

    f 1 826,50

  • b.

    f 421,50

  • c.

    f 84,30.

's-Gravenhage
De Minister voornoemd,W. Albeda