Meldingenbesluit artikel 6a Wet verontreiniging zeewater

De Minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Besluit:

Artikel

1

Degene aan wie chemische afvalstoffen in de zin van de Wet chemische afvalstoffen worden afgegeven met het oogmerk deze te doen lozen, is verplicht elke zodanige afgifte aan de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne te melden binnen acht dagen na afloop van de kalendermaand waarin de afgifte heeft plaatsgevonden.

Artikel

2

Artikel

3

Dit besluit kan worden aangehaald als: ‘Meldingenbesluit artikel 6a Wet verontreiniging zeewater’ en treedt in werking met ingang van 1 juli 1980.

's-Gravenhage
De Minister voornoemd, D. S.Tuijnman

Bijlage

A

Bijlage

B