Besluit van 4 juli 1980 tot invoering van de mogelijkheid voor de Commissarissen des Konings om vervroegd uit te treden

Besluit vervroegd uittreden Commissarissen des Konings

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 29 april 1980, nr. BK80/U348, Directoraat-Generaal Binnenlands Bestuur, Afdeling Kabinetszaken;
De Raad van State gehoord (advies van 3 juni 1980, nr. 800528/9);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 2 juli 1980, nr. BK80/947, Directoraat-Generaal Binnenlands Bestuur, Afdeling Kabinetszaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig

artikel

Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

Lage Vuursche
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel
De Minister van Justitie, J. de Ruiter