Beschikking bescherming persoonlijke levenssfeer (Registratie artikel 24 Landbouwwet)

De Minister van Landbouw en Visserij,
Gehoord de Commissie voor de landbouw- en voedselvoorzieningsstatistiek,

Besluit:

Artikel

1

In de beschikking wordt verstaan onder:

de Minister: de Minister van Landbouw en Visserij;

wet: Landbouwwet;

de registratie: het geautomatiseerde systeem, waarin gegevens zijn opgenomen van op basis van de wet gehouden tellingen en enquêtes;

het L.E.I.: het Landbouw-Economisch Instituut;

de commissie: de Commissie voor de Landbouw- en voedselvoorzieningsstatistiek;

de geregistreerde: de persoon van wie gegevens in de registratie zijn opgenomen;

de voedselcommissaris:de Provinciale voedselcommissaris, tevens gewestelijk directeur van de Stichting tot Uitvoering van Landbouwmaatregelen, voor zover het zijn ambtsgebied betreft.

Artikel

2

Doel van de registratie is het kunnen beschikken over informatie in de vorm van op de persoon herleidbare gegevens ten behoeve van het nationale en internationale landbouwbeleid alsmede onderzoek en voorlichting op het gebied van de landbouw.

Artikel

3

In de registratie worden gegevens opgenomen uitsluitend van personen, die ingevolge het bepaalde in artikel 24 van de wet zijn verplicht tot het doen van opgave van de landbouwkundige en technische gegevens van hun onderneming.

Artikel

4

Artikel

5

De directeur-generaal voor Landbouw en Voedselvoorziening treedt op als houder van de registratie.

Artikel

6

Ten behoeve van de in artikel 2 genoemde doelstelling hebben uitsluitend rechtstreekse toegang tot de registratie:

  • de houder;

  • de onder het Directoraat-Generaal voor Landbouw en Voedselvoorziening, onderscheidenlijk het Directoraat-Generaal voor Landinrichting, Grond- en Bosbeheer ressorterende functionarissen, die daartoe door de houder, onderscheidenlijk de directeur-generaal voor Landinrichting, Grond- en Bosbeheer zijn aangewezen;

  • de directeur van het L.E.I. alsmede de functionarissen die op grond van artikel 7, eerste lid, zijn aangewezen voor zover het betreft de in artikel 7, eerste lid, bedoelde verwerking, wijziging of verwijdering van de gegevens.

  • de voedselcommissaris, alsmede de functionarissen, die op grond van artikel 7, tweede lid, zijn aangewezen voor zover het betreft de in artikel 7, tweede lid bedoelde verwerking van gegevens.

Artikel

7

Artikel

8

Artikel

9

De voorzitter van de commissie verstrekt binnen een maand na afloop van ieder kalenderjaar aan de houder een overzicht van de verstrekking van gegevens, die in dat jaar zijn gedaan.

Artikel

10

Artikel

11

Artikel

12

Artikel

13

Artikel

14

De houder is belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze beschikking en hij treft de nodige voorzieningen ten einde die naleving te verzekeren.

Artikel

15

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De plv. secretaris-generaal,
G. J. van Dinter