Aanwijzing oppervlaktewateren (Noord-Holland)

Aanwijzing oppervlaktewateren (Noord-Holland)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op de brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 december 1979, afdeling 2 A, nr. 637;
Gelet op het ingekomen ambtsbericht;

Besluit:

aan te wijzen als oppervlaktewateren ten aanzien waarvan de in artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland:

  • het zuidelijk deel van zijkanaal F van het Noordzeekanaal;

  • het verbindingskanaal tussen zijkanaal F en de Amerikahaven, voor zover betreft het gedeelte gelegen ten zuiden van het ter plaatse in dit verbindingskanaal aanwezige gemaal, een en ander voor zover het kwaliteitsbeheer van deze wateren thans wordt geacht bij het Rijk te zijn.

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 1981.