Besluit van 8 november 1980, houdende aanwijzing van adviseurs ingevolge artikel 7, derde lid, en artikel 7a, vierde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Besluit ex artikel 7 Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat a.i., van 28 juli 1980, nr. RRW 43891, Hoofddirectie van de Waterstaat, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne;
De Raad van de Waterstaat gehoord;
De Raad van State gehoord (advies van 9 september 1980, nr. 800903/24);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 28 oktober 1980, nr. RRW 60100, Hoofddirectie van de Waterstaat, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Artikel

2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behorende bijlage en nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Curaçao
Beatrix
De Minister van Verkeer en Waterstaat, D. S. Tuijnman
De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Bijlage

bij het Koninklijk besluit van 8 november 1980, Stb. 611, houdende aanwijzing van adviseurs ingevolge artikel 7, derde lid, en artikel 7a, vierde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Categorieën van bedrijven, ten aanzien waarvan met betrekking tot lozingsvergunningen het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling in de gelegenheid moet worden gesteld van advies te dienen:

 • 1.

  bedrijven, waarvan het afvalwater een vervuilingswaarde heeft van meer dan 1000 ivervuilingseenheden; indien zuivering van het afvalwater plaatsvindt, wordt het aantal vervuilingseenheden van het ongezuiverde afvalwater in aanmerking genomen;

 • 2.

  elektriciteitscentrales;

 • 3.
  • a.

   (petro-)chemische industrie;

  • b.

   ertsverwerkende industrie;

  • c.

   bedrijven die afvalstoffen opslaan, behandelen, of verwerken;

  • d.

   bedrijven die metaaloppervlakken behandelen;

  • e.

   staalharderijen;

  • f.

   (foto-)grafische industrie;

  • g.

   lak- en verffabrieken;

  • h.

   leerlooierijen;

  • i.

   textielfabrieken;

  • j.

   bedrijven die hout impregneren;

  • k.

   vatenwasserijen en tank(auto)cleaningbedrijven;

  • l.

   ziekenhuizen;

  • m.

   laboratoria.