Wet van 8 november 1980, tot provinciale indeling van de Waddenzee

Wet tot provinciale indeling van de Waddenzee

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het nog niet provinciaal en gemeentelijk ingedeelde gebied van de Waddenzee, vooruitlopend op een nog te verwezenlijken gemeentelijke indeling, reeds thans provinciaal in te delen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel

1

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet wordt het nog niet provinciaal en gemeentelijk ingedeelde gebied van de Waddenzee ingedeeld bij de provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland overeenkomstig de onderscheidenlijk in de artikelen 2, 3 en 4 aangegeven begrenzingen.

Artikel

2

Aan de provincie Groningen wordt toegevoegd het deel van de Waddenzee dat wordt begrensd door een lijn die begint in het ontmoetingspunt van de rijksgrens met de westelijke grens van de gemeente Hefshuizen, van daar laatstbedoelde grens volgt tot het punt waar deze de noordelijke grens van de gemeente Usquert ontmoet, vervolgens de grenzen van deze gemeente en van de gemeenten Warffum, Baflo, Eenrum, Kloosterburen en Ulrum in de Waddenzee volgt tot het punt waar de grens van laatstgenoemde gemeente de grens van de gemeente Schiermonnikoog ontmoet, vervolgens de grens van deze gemeente in aanvankelijk noordoostelijke en daarna noordelijke richting volgt tot het snijpunt met een denkbeeldige rechte lijn die kan worden getrokken tussen het punt met de coördinaten in het stelsel der rijksdriehoeksmeting x = + 62 545,87, y = + 150 425,89 (hoofdpaal 16 op Schiermonnikoog) en het punt met de coördinaten x + 70 000,00, y = + 156 000,00, van dat snijpunt af in ongeveer noordoostelijke richting bedoelde lijn volgt tot laatstgenoemd punt, van daar via denkbeeldige rechte lijnen in achtereenvolgens overwegend oostzuidoostelijke en oostnoordoostelijke richting verloopt naar de punten met de coördinaten x = + 74 000,00, y = + 155 000,00 en x + 78 915,20, y = + 155 540,30, vervolgens in overwegend noordoostelijke richting een rechte lijn volgt die kan worden getrokken tussen laatstgenoemd punt en de nieuwe vuurtoren van Borkum (D) met de coördinaten x = + 84 429,05, y = + 160 279,19, tot het ontmoetingspunt met de rijksgrens en van daar via deze grens in ongeveer zuidoostelijke richting verloopt tot het punt van uitgang.

Artikel

3

Aan de provincie Friesland wordt toegevoegd het deel van de Waddenzee dat wordt begrensd door een lijn die begint in het snijpunt van een denkbeeldige rechte lijn die kan worden getrokken tussen de punten met de coördinaten in het stelsel der rijksdriehoeksmeting x = + 36 632,26, y = + 145 834,10 (hoofdpaal 24 op Ameland) en x = + 51 587,31, y = + 149 640,43 (hoofdpaal 5 op Schiermonnikoog), met de noordwestelijke grens van de gemeente Schiermonnikoog, van daar in ongeveer zuidwestelijke richting laatstbedoelde en vervolgens de westelijke grens van deze gemeente en de grenzen van de gemeenten Oostdongeradeel, Westdongeradeel, Ferwerderadeel, Het Bildt, Barradeel, Harlingen en Wonseradeel in de Waddenzee volgt tot het meest noordwestelijke ontmoetingspunt van de grens van laatstgenoemde gemeente met de grens van de gemeente Wieringen, van daar via denkbeeldige rechte lijnen aanvankelijk in noordwestelijke richting verloopt tot het punt met de coördinaten x = - 22 500,00, y = + 110 000,00 en vervolgens in westnoordwestelijke richting naar het punt met de coördinaten x = - 38 000,00, y = + 118 000,00 tot het snijpunt met het nagenoeg zuidwestwaarts verlengde van een denkbeeldige rechte lijn die kan worden getrokken tussen de punten met de coördinaten x = - 32 900,19, y = + 119 734,34 (hoofdpaal 37 op Vlieland) en x = - 34 597,82, y = + 118 678,96 (centrumpaal 35 op Vlieland), daarna in ongeveer noordoostelijke richting laatstbedoeld verlengde volgt tot het snijpunt met de zuidelijke grens van de gemeente Vlieland, van dit snijpunt af de grens van deze gemeente in de Waddenzee volgt tot het snijpunt met een denkbeeldige rechte lijn die kan worden getrokken tussen de punten met de coördinaten x = - 21 902,34, y = + 128 152,81 (hoofdpaal 51 op Vlieland) en x = - 14 876,08, y = + 134 346,27 (hoofdpaal 1 op Terschelling), daarna in nagenoeg noordoostelijke richting via deze lijn verloopt tot het snijpunt met de westelijke grens van de gemeente Terschelling, van dit snijpunt af de grens van deze gemeente in de Waddenzee volgt tot het snijpunt met een denkbeeldige rechte lijn die kan worden getrokken tussen de punten met de coördinaten x = + 10 492,89, y = + 143 413,28 (Noordkaap op Terschelling) en x = + 15 725,77, y = + 144 811,55 (hoofdpaal 3 op Ameland), daarna in ongeveer oostnoordoostelijke richting via deze lijn verloopt tot het snijpunt met de westelijke grens van de gemeente Ameland, van dit snijpunt af de grens van deze gemeente in de Waddenzee volgt tot het snijpunt met de in de aanhef van dit artikel genoemde denkbeeldige rechte lijn en van daar via deze lijn in nagenoeg oostnoordoostelijke richting verloopt tot het punt van uitgang.

Artikel

4

Aan de provincie Noord-Holland wordt toegevoegd het deel van de Waddenzee dat wordt begrensd door een lijn die begint in het snijpunt van onderscheidenlijk het nagenoeg zuidwestwaarts verlengde van een denkbeeldige rechte lijn die kan worden getrokken tussen de punten met de coördinaten in het stelsel der rijksdriehoeksmeting x = - 32 900,19, y = + 119 734,34 (hoofdpaal 37 op Vlieland) en x - 34 597,82, y = + 118 678,96 (centrumpaal 35 op Vlieland), met een denkbeeldige rechte lijn tussen de punten met de coördinaten x = - 38 000,00, y = + 118 000,00 en x = - 22 500,00, y = + 110 000,00, vervolgens in oostzuidoostelijke richting langs deze lijn verloopt tot laatstgenoemd punt en van daar in zuidoostelijke richting naar het meest noordwestelijke ontmoetingspunt van de grens der gemeente Wonseradeel met de grens van de gemeente Wieringen, vervolgens de grenzen van laatstgenoemde gemeente en van de gemeenten Anna Paulowna en Den Helder in de Waddenzee volgt tot het snijpunt met een denkbeeldige rechte lijn die kan worden getrokken tussen de punten met de coördinaten x = - 44 802,20, y = + 89 010,20 (hoofdpaal 0 in Noord-Holland) en x = - 45 086,35, y = + 94 618,43 (paspuntpaal 64, gemerkt 8.40.00, op Texel), van daar in nagenoeg noordelijke richting via deze lijn verloopt tot het snijpunt met de zuidelijke grens van de gemeente Texel, van dit snijpunt af de grens van deze gemeente in de Waddenzee volgt tot het snijpunt met het nagenoeg noordwestwaarts verlengde van een denkbeeldige rechte lijn die kan worden getrokken tussen de punten met de coördinaten x = - 34 250,81, y = + 111 687,65 (stang van de toren van de N.H. kerk te De Cocksdorp) en x = - 35 562,49, y = + 114 187,10 (centrumpaal 31 op Texel), van daar via dit verlengde in nagenoeg noordwestelijke richting verloopt tot het snijpunt van laatstgenoemde lijn met het nagenoeg zuidwestwaarts verlengde van de in de aanhef van dit artikel genoemde denkbeeldige rechte lijn en vervolgens in nagenoeg noordoostelijke richting laatstbedoeld verlengde volgt tot het punt van uitgang.

Artikel

5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1981.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Curaçao
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken a.i., J. de Ruiter
De Minister van Justitie a.i., L. Ginjaar