Instelling examencommissies brandweer

De Minister van Binnenlandse Zaken
Overwegende dat het wenselijk is de instelling van de onderscheidene examencommissies brandweer bij één beschikking te regelen;

Besluit:

Artikel

I

Artikel

II

De bevoegdheden van de examencommissies alsmede de werkwijze van de commissies worden geregeld in de bij beschikking vastgestelde examenreglementen.

Artikel

III

De benoeming van de voorzitters, de plaatsvervangende voorzitters en de leden van de onder Artikel II bedoelde examencommissies vindt telkens voor één jaar bij beschikking plaats en wordt jaarlijks gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel

IV

de beschikking van 21 maart 1957, nr. 5533, Directie Openbare Orde en Veiligheid, Afdeling Brandweer, houdende instelling van een commissie die belast is met het beoordelen van de bekwaamheid van het brandweerpersoneel dat in beroepsdienst werkzaam kan zijn in de rang van onderbrandmeester en van brandmeester (landelijk) en de beschikkingen van 30 juli 1957, nr. 6385, de beschikking van 30 augustus 1961, nr. EB61/U2006 en de beschikking van 6 september 1961, nr. EB61/1813, Directie Openbare Orde en Veiligheid, Afdeling Brandweer, houdende instelling van zes commissies, die belast zijn met het beoordelen van de bekwaamheid van brandweerpersoneel beneden de rang van onderbrandmeester (één voor elk der zes Districtsinspecties voor het Brandweerwezen), worden ingetrokken.

Artikel

V

Van deze beschikking, welke in de Nederlandse Staatscourant wordt gepubliceerd, wordt afschrift gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Voor deze,
De Directeur-Generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, J. M. deGraaf