Beschikking Stuurgroep Emancipatiebeleid Onderwijs

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
Gelet op de organisatiebeschikking O. en W.;
Overwegende, dat om het facet emancipatie binnen het onderwijsbeleid verder gestalte te geven de taken en de bevoegdheden van de bij beschikking van 14 oktober 1979, kenmerk BO/VB-560.326, ingestelde Stuurgroep Emancipatiebeleid Onderwijs wijziging en aanvulling behoeven;
dat daarvoor mede ter ondersteuning van de stuurgroep een coördinatiegroep emancipatiebeleid per directoraat-generaal noodzakelijk is,

Besluit:

I

De SEBO

1

De Stuurgroep Emancipatiebeleid Onderwijs, verder te noemen Stuurgroep of SEBO;

heeft tot taak:

 • a.

  het formuleren en voortdurend kritisch toetsen van doelstellingen en uitgangspunten voor het op emancipatie gericht onderwijsbeleid en het op basis daarvan bevorderen dat het facet emancipatie systematisch tot zijn recht komt in het onderwijsbeleid;

 • b.

  het coördineren van de departementale beleidsvoorbereiding ter zake en de coördinatie van de voortgangscontrole op de besluiten;

 • c.

  het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen over

  1e. het onderwijsbeleid met betrekking tot emancipatie en daarmee samenhangende zaken in de meest ruime zin en al dan niet behorend tot de taak van een of meer departementale eenheden;

  2e. het emancipatiebeleid van de regering;

 • d.

  het doen van voorstellen aan de COB op hoofdpunten van het onderwijsemancipatiebeleid en het voorleggen van eventuele knelpunten aan deze groep;

 • e.

  het verrichten en doen verrichten van alle activiteiten en werkzaamheden welke voor een goede vervulling van de taakstelling nodig zijn;

2

Als leden van de Stuurgroep zijn aangewezen

1. drs. Th. de Keulenaar Voorzitter

2. drs. M. M. C. A. de Roo Coördinator DGBO

3. drs. M. Melissen Coördinator DGVO

4. mr. F. Gast Coördinator DGHW

5. A. Reuvekamp Coördinator DGDI

6. dr. A. J. M. Alkemade Coördinator Inspectie

7. L. C. Keller VD

8. mr. L. J. Wagenbuur-van Gils WJZ

9. J. M. van Heest PZ

10. nader aan te wijzen Coördinator fin. zaken

11. R. J. Vogelaar Projectleider tevens secretaris

12. nader aan te wijzen Adjunct-secretaris

3

De Stuurgroep wijst jaarlijks één van de coördinatoren van de DG's aan als plaatsvervangend voorzitter;

4

Voor de coördinatoren van de DG's en de leden vanuit de Centrale directies worden door de betreffende DG's of Directeuren plaatsvervang(st)ers aangewezen;

5

De leden kunnen zich in de vergaderingen van de Stuurgroep laten bijstaan door een of meer deskundigen;

6

De Stuurgroep vergadert als regel eenmaal per zes weken; de agenda en het verslag worden aan de leden van de Stuurgroep en hun plaatsvervang(st)ers gezonden;

7

De Stuurgroep kan subgroepen instellen; de leden van een subgroep hoeven geen lid van de SEBO te zijn;

8

De Stuurgroep is over de uitvoering van haar taak verantwoording schuldig aan de minister. De Stuurgroep rapporteert de minister regelmatig over de voortgang terzake van voorbereiding en uitvoering van het beleid;

9

De voorzitter heeft mandaat van de minister van onderwijs en wetenschappen in het kader van de taak van de Stuurgroep rechtshandelingen te verrichten en correspondentie te voeren.

10

De voorzitter, en bij zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter, is bevoegd te beslissen in die zaken die geen uitstel verdragen.

11

De coördinatoren van de directoraten-generaal en de leden vanuit de centrale directies bezitten mandaat van hun directeur-generaal, respectievelijk directeur om, binnen de grenzen door deze gesteld, aan de werkzaamheden van de SEBO deel te nemen.

12

De coördinatoren van de directoraten-generaal en de leden vanuit de centrale directies hebben de bevoegdheid tot het geven van voor- of medeparaaf op concepten en nota's in het kader van de uitvoering van de besluiten van de SEBO en van andere activiteiten in het kader van het onderwijsemancipatiebeleid;

13

Alle met betrekking tot het emancipatiebeleid relevante nota's en concept-brieven die niet afkomstig zijn van de SEBO zullen via de coördinator van een DG of het lid vanuit een centrale directie naar de voorzitter worden gestuurd voor medeparaaf. Afschrift van de nota's en verzonden brieven, alsmede afschrift van correspondentie met betrekking tot de uitvoering van het onderwijsemancipatiebeleid worden gezonden aan het SEBO-secretariaat;

14

De coördinator financiële zaken is in het kader van de stuurgroep verantwoordelijk voor de departementale coördinatie van de financiële zaken samenhangende met de opzet en de uitvoering van het onderwijsemancipatiebeleid;

15

De projectleider/secretaris staat voor 6/10 weektaak ter beschikking van de Stuurgroep;

16

De adjunct-secretaris staat voor 5/10 weektaak ter beschikking van de Stuurgroep;

17

De eenheid DG/VO/WJ is aangewezen voor administratieve en organisatorische ondersteuning;

II

De coördinatiegroepen

18

Er wordt binnen iedere directoraat-generaal een coödinatiegroep emancipatiebeleid ingesteld;

19

De coördinatiegroepen hebben tot taak:

 • a.

  het bevorderen dat het facet emancipatie systematisch aandacht krijgt in het onderwijsbeleid van het desbetreffende directoraat-generaal;

 • b.

  het coördineren van de beleidsvoor bereiding binnen het directoraat-generaal en het bewaken van de voortgang van de uitvoering van het beleid;

 • c.

  het doen van voorstellen aan de SEBO over het onderwijsemancipatiebeleid binnen het betreffende directoraat-generaal en het voorleggen van eventuele knelpunten aan de Stuurgroep;

 • d.

  het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de SEBO dan wel, met inachtneming van het gestelde onder punt 13, aan andere departementale instanties over het onderwijsemancipatiebeleid en daarmee samenbangende zaken in de meest ruime zin.

20

Leden van de coördinatiegroepen zijn:

 • a.

  Coördinatiegroep DGBO

  • Voorzitter, drs. M. M. C. A. de Roo (SEBO-lid)

  • Secretaris, C Buis

  • J. B. Bourquin

  • G. P. van Randwijk

 • b.

  Coördinatiegroep DGVO

  • voorzitter, mw. drs. J. D. M. Meurs

  • secretaris, drs. J. Haenen

  • mw. drs. A. E. Korving-den Engelse

  • mw. mr. E.F.M. Manse

  • drs. M. Melissen (SEBO-lid)

  • mw. drs. J. P. V. M. Mottier twaarne mert

  • mw. drs. R. van Zutphen

  • Vacature VOZOV

 • c.

  Coördinatiegroep DGHW

  • voorzitter J. M. M. van Berkom

  • secretaris mw. mr. F. Gast (SEBO-lid)

  • drs. R. D. Kukenheim

  • mw. drs. A. M. J. I. Feryn

  • mw. mr. M. P. N. Meijs

  • drs. L. Oosterhuis

  • Th. M. Simis

  • mw. drs. S. S. H. Tsjeng

 • d.

  Coördinatiegroep DGDI

  • voorzitter mw. drs. I. P. A. M. Mottier

  • secretaris C. J. Ydema

  • dr. A. J. M. Alkemade

  • mw. J. Boerman

  • mw. A. Reuvekamp (SEBO-lid)

  • P. Kooiman

21

De voorzitter van de coordinatiegroep heeft mandaat van de betrokken directeur-generaal om in het kader van de taak van de coordinatiegroep rechtshandelingen te verrichten en correspondentie te voeren;

22

De overige leden van een coordinatiegroep hebben mandaat van hun directeur om, binnen de grenzen door deze gesteld, aan de werkzaamheden van de coördinatiegroep deel te nemen.

23

Aan een coördinatiegroep kunnen een of meet waarnemers, al of niet werkzaam binnen het betreffende directoraat-generaal, worden toegevoegd;

24

De agenda en het verslag van de vergaderingen van de coördinatiegroepen worden naat de secretaris van de SEBO gestuurd.

III

Slotbepalingen

25

De beschikking van 14 oktober 1977, kenmerk BO/VB 560.326, wordt ingetrokken;

26

Deze beschikking treedt in werking op de dag volgend op die van publikatie en werkt terug tot 1 juni 1981 en kan worden aangehaald als Beschikking Stuurgroep Emancipatiebeleid Onderwijs.