Wet van 26 augustus 1981, houdende regeling van de bezoldiging van de Nationale ombudsman en van de substituut-ombudsmannen, en wijziging van een aantal wetten

Wet bezoldiging Nationale ombudsman

Artikel

1

Artikel

2

De Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen ontvangen een vakantie-uitkering en een eindejaarsuitkering overeenkomstig de bepalingen welke te dien aanzien voor de burgerlijke rijksambtenaren, werkzaam bij de departementen van algemeen bestuur, zijn of zullen worden vastgesteld.

Artikel

2a

Artikel

2b

Artikel

3

Deze wet kan worden aangehaald als: Wet bezoldiging Nationale ombudsman.