Vaststelling verkeersscheidingsstelsels

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op Voorschrift 10, onder (a), van de bijlage, behorende bij het Koninklijk besluit van 4 augustus 1976, houdende vaststelling van Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972, Stb. 1976, 773, zoals dit voorschrift is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 30 juli 1980, Stb. 438;
Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Besluit:

Artikel

1

Vastgesteld worden de verkeersscheidingsstelsels zoals deze zijn omschreven in de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel

2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 november 1981. Het wordt in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt.

De bij het besluit behorende bijlage wordt opgenomen in het Handboek routering van schepen, dat bij de Staatsuitgeverij te 's-Gravenhage verkrijgbaar wordt gesteld.

's-Gravenhage
De Minister voornoemd, H. J.Zeevalking