Besluit vaststelling formulieren ziekenfondsverzekering

De voorzitter van de Ziekenfondsraad,

Besluit:

Artikel

2

Het model van de verklaringen, bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, van het Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering, is vastgesteld volgens het bij dit besluit gevoegde Model I, bestaande uit een A-, een B- en een C-kaart.

De C-kaart fungeert als verklaring bedoeld in artikel 4, eerste lid van genoemd besluit.

De A-kaart met als aanhangsel de B-kaart fungeert als verklaring inzake de aanvang van de verzekering als bedoeld in artikel 4, tweede lid van genoemd besluit.

De B-kaart, die door het ziekenfonds na inschrijving van de verzekerde en voorzien van inschrijvingsnummer, de datum van inschrijving en naamstempel aan de werkgever wordt teruggezonden, fungeert als verklaring inzake het einde van de verzekering van de desbetreffende verzekerde.

Artikel

3

Het model van de verklaringen voorgeschreven in artikel 9, eerste lid, van het Besluit nadere regeling inschrijving ziekenfondsverzekering is vastgesteld volgens het bij dit besluit gevoegde Model II, bestaande uit een KV- en een C-kaart.

De C-kaart fungeert als verklaring inzake aanvang en einde van de verzekering, die aan de verzekerde wordt verstrekt.

De KV-kaart fungeert als verklaring inzake aanvang en einde van de verzekering, die aan het ziekenfonds wordt gezonden.

Artikel

5

Artikel

6

De modellen van de verklaringen, bedoeld in artikel 1 van het Besluit nadere regeling inschrijving ziekenfondsverzekering, zijn vastgesteld volgens de bij dit besluit gevoegde modellen, gekenmerkt:

Artikel

8

Het besluit van de voorzitter van de Ziekenfondsraad van 17 maart 1977 (Stcrt. 1977, 74) inzake vaststelling formulieren ziekenfondsverzekering wordt ingetrokken.

Artikel

9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tiende dag na de datum van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.

Amstelveen
De voorzitter van de ZiekenfondsraadH.Berends