Besluit van 10 maart 1982, houdende aanwijzing van de waterschappen tot overheidsorgaan in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur

Besluit aanwijzing waterschappen tot overheidsorgaan WOB

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en van Verkeer en Waterstaat dd. 15 januari 1982, nr. 317748;
De Raad van State gehoord (advies van 24 februari 1982, nr. 820217/5);
Gezien het Nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 4 maart 1982, nr. 319036;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Onder overheidsorganen in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur worden tevens verstaan: de bestuursorganen van de waterschappen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende Nota van Toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Van Agt
De Minister van Binnenlandse Zaken, E. van Thijn
De Minister van Verkeer en Waterstaat, H. J. Zeevalking
De Minister van Justitie, J. de Ruiter