Nadere regelen ingevolge artikel 40, derde lid WAO in verband met arbeidsongeschikte WSW-ers

Nadere regelen ingevolge artikel 40, derde lid WAO in verband met arbeidsongeschikte WSW-ers

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid drs. C. I. Dales;
Gelezen het advies van de Sociale Verzekeringsraad van 18 juni 1981, nr. 81/3688;

Besluit:

Artikel

3

Artikel

5

Dit besluit, dat in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst, werkt terug tot 1 januari 1979.

De bepalingen van dit besluit zijn mede van toepassing op de uitkeringsgerechtigde, ten aanzien van wie een herziening van het dagloon zou hebben plaatsgevonden, indien aan dit besluit verdere terugwerkende kracht zou zijn gegeven, met dien verstande, dat aan dit besluit geen rechten kunnen worden ontleend vóór 1 januari 1979.

's-Gravenhage
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C., I. Dales