Besluit van 23 augustus 1982, houdende hechting van het Verzetsherdenkingskruis aan het vaandel van het Regiment Stoottroepen

Besluit hechting verzetsherdenkingskruis aan vaandel Regiment Stoottroepen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 17 augustus 1982, Directoraat-Generaal Personeel, Bureau Onderscheidingen nr. PO 82/018/2804;
Overwegende dat de Stoottroepen zijn voortgekomen uit het voormalig verzet en dat bij Koninklijk besluit van 12 maart 1977, nr. 101, is bepaald dat het Regiment Stoottroepen de voortzetting is van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten;
Overwegende dat bij Ons besluit van 29 december 1980 (Stb. 715) is ingesteld het Verzetsherdenkingskruis voor deelnemers aan het verzet in de Tweede Wereldoorlog tegen de bezetters van het grondgebied van het Koninkrijk;
Overwegende dat het Verzetsherdenkingskruis werd verleend aan het Regiment Stoottroepen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

I

Het Verzetsherdenkingskruis wordt aan het vaandel van het Regiment Stoottroepen gehecht.

Artikel

II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 31 augustus 1982.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden en aan Onze Adjudant-Generaal, tevens Chef van Ons Militaire Huis.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Defensie, H. van Mierlo
De Minister van Justitie, J. de Ruiter