Regeling verwijdering dompelvloeistof bloembollen en – bloemknollen

De Minister van Landbouw en Visserij, in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gehoord de Bestrijdingsmiddelencommissie;

Besluit:

Artikel

1

Voor de toepassing van het bepaalde bij deze regeling wordt verstaan onder:

dompelvloeistof:

vloeistoffen die bestemd zijn voor het behandelen van bloembollen of -knollen ter voorkoming of bestrijding van plantenziekten en -plagen door middel van dompeling en die een of meer bestrijdingsmiddelen bevatten.

Artikel

2

Dompelvloeistoffen of resten daarvan mogen slechts worden verwijderd bij wege van:

  • a.

    toevoeging aan reeds daarmee behandelde bloembollen of -knollen op zodanige wijze, dat de vloeistof volledig wordt opgenomen;

  • b.

    gebruik vanaf kort voor het planten tot kort na opkomst van bloembollen of -knollen ter bestrijding van schimmelziekten, voorzover en op de wijze waarop zulks ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 is toegestaan.

Artikel

3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verwijdering dompelvloeistof bloembollen en – bloemknollen.

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
voor deze.
De secretaris-generaal, G. J. vanDinter