Regeling ter uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur (Binnenlandse Zaken)

De Minister van Binnenlandse Zaken,
Overwegende, dat de interim-rapportage van de Evaluatiecommissie Wet openbaarheid van bestuur van 26 oktober 1981 aanleiding geeft tot wijziging van de bij de beschikking van 29 april 1980, nr. SG80/U347 vastgestelde Regeling ter uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur,

Besluit

Voor het departement van Binnenlandse Zaken vast te stellen de navolgende Regeling ter uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur;

Algemeen

Artikel

1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

  • de wet: de Wet openbaarheid van bestuur van 9 november 1978, Staatsblad 581;

  • het besluit: het Besluit openbaarheid van bestuur van 12 oktober 1979, Staatsblad 590;

  • aanwijzing: het desbetreffende onderdeel van de Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur, vastgesteld bij besluit van de minister-president van 21 december 1979, Staatscourant nr. 6 van 9 januari 1980, nadien gewijzigd;

  • het departement: het departement van Binnenlandse Zaken (in de zin van artikel 86 van de Grondwet);

  • het ministerie: het te 's-Gravenhage gevestigde, met de leiding van het departement belaste, deel van het departement.

Registers

Artikel

2

Artikel

3

Gemachtigd ambtenaar

Artikel

4

Informatiepunten

Artikel

5

Artikel

6

Informatietermijn

Artikel

7

Publikatie van adviezen

Artikel

8

Indeling en stijl

Artikel

9

Behandeling van beroep

Artikel

10

Voor de behandeling namens de minister van administratief beroep in het kader van de uitvoering van de wet wordt aangewezen de juridisch adviseur of diens plaatsvervanger, daarbij terzijde gestaan door een vertegenwoordiger van het departementsonderdeel waar de informatieweigering op betrekking heeft en de ambtenaar, genoemd in artikel 4.5.

Verslag

Artikel

11

Tarieven

Artikel

12

Overige werkzaamheden

Artikel

13

Waar in de wet, het besluit of de aanwijzingen wordt gesproken van:

  • de mogelijkheid van een keuze tussen verschillende wijzen van publikatie of informatieverstrekking,

  • het verstrekken van informatie in geobjectiveerde vorm of in begrijpelijke vorm,

  • het maken van samenvattingen, uittreksels, toelichting en dergelijke, draagt de stafafdeling Voorlichting, zonodig is samenwerking met het betrokken departementsonderdeel, zorg voor de uitvoering van deze taak. Het hoofd van de stafafdeling Voorlichting is – met inachtneming van de door de minister verstrekte richtlijnen – belast met een juiste afstemming van het voorlichtingsbeleid op de door het departement gehanteerde doelstellingen, uitgangspunten en middelen.

Slotartikelen

Artikel

14

De beschikking van 29 april 1980, nr. SG 80/U347 wordt ingetrokken.

Artikel

15

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 1983.

Afschrift van deze beschikking, welke zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de directeuren-generaal, chefs van de directies, (hoofd)afdelingen, diensten en rechtstreeks onder de secretaris-generaal ressorterende bureaus.

's-Gravenhage
De Minister van Binnenlandse Zaken, M. G. Rood