Besluit van 4 november 1982, houdende herindeling van een aantal departementale taken

Besluit herindeling van een aantal departementale taken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, dd. 4 november 1982, nr. 325335;
Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan: Met ingang van heden:

Enig artikel

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Binnenlandse Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan afschrift in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemden, de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen en de departementen van algemeen bestuur.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, R. F. M. Lubbers
De Minister van Justitie, F. Korthals Altes