Besluit van 10 november 1982, houdende herindeling van de departementale taak met betrekking tot openluchtrecreatie

Besluit herindeling departementale taak met betrekking tot openluchtrecreatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, dd. 8 november 1982, nr. 325426;
Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Met ingang van heden:

  • 1.

    Onze Minister van Landbouw en Visserij te belasten met de zorg voor de openluchtrecreatie, voorzover thans opgedragen aan Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, en de taak van beide departementen dienovereenkomstig te wijzigen.

  • 2.

    De organisatorische afwikkeling van zaken, verband houdende met het hierboven bepaalde op te dragen aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Binnenlandse Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan afschrift in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemden, de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen en de departementen van algemeen bestuur.

's-Gravenhage,
Beatrix
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, R. F. M. Lubbers
De Minister van Justitie, F. Korthals Altes