Besluit van 15 november 1982, houdende nadere uitwerking herindeling van een aantal departementale taken

Besluit nadere uitwerking herindeling van een aantal departementale taken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, dd. 12 november 1982, nr. 325626 en Onze Minister van Binnenlandse Zaken, dd. 12 november 1982, nr. SG82/U175;
Overwegende dat onderdeel 7 van Ons Besluit van 4 november 1982, nr. 102 (Stb. 613), houdende herindeling van een aantal departementale taken, nadere uitwerking behoeft;
Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

artikel

1

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan afschrift in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit Besluit genoemden, de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen en de departementen van algemeen bestuur.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, R. F. M. Lubbers
De Minister van Binnenlandse Zaken, Rietkerk
De Minister van Justitie, F. Korthals Altes