Besluit van 22 november 1982, houdende regelen ter uitvoering van artikel 178 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Besluit ex artikel 178 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 10 september 1982, nr. 446/682;
De Raad van State gehoord (advies van 19 oktober 1982, nr. 2494/04/8241);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 11 november 1982, nr. 549/682;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Als prijsindexcijfer, bedoeld in artikel 178, tweede lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt aangewezen het gemiddelde van

  • a.

    het indexcijfer van de loonkosten per uur van alle werknemers tezamen in de nijverheid, in euro's, en

  • b.

    het gewogen gemiddelde van de indexcijfers van producenten- en invoerprijzen van grondstoffen, halffabrikaten en hulpstoffen.

Artikel

2

In aanmerking zal worden genomen de ontwikkeling van dit gemiddelde prijsindexcijfer na 1978.

Artikel

3

Het bedrag, genoemd in de eerste zin van artikel 178, tweede lid, moet worden afgerond op een veelvoud van vijfduizend gulden.

Artikel

4

Het bedrag wordt niet opnieuw vastgesteld wanneer het bedrag waartoe wijziging zonder afronding zou leiden, minder dan vier duizend gulden afwijkt van het laatst vastgestelde bedrag.

Artikel

5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

’s-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Justitie, F. Korthals Altes
De Minister van Justitie, F. Korthals Altes