Besluit van 29 december 1982, houdende herverdeling taken van een aantal departementen

Besluit herverdeling taken van een aantal departementen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 24 december 1982, nr. 327202, mede namens Onze Ministers van Binnenlandse Zaken, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, in overeenstemming met het gevoelen van de Raad van Ministers;
Gelet op het bepaalde in de onderdelen 1, 3 en 5 van Ons Besluit van 15 november 1982 (Stb. 641);
Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 januari 1983 gaan over op het departement van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:

  • 1.

    de verplichtingen voor het departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, voortvloeiende uit het dienstverband met het personeel van het voormalige departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, voor zover behorende tot het Directoraat-Generaal voor de Milieuhygiëne, de Inspectie van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu, het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening, het Instituut voor Afvalstoffenonderzoek, de Centrale raad voor de milieuhygiëne, de Raad voor Milieu en Natuuronderzoek en de Voorlopige commissie voor de Milieu-effect-rapportage;

  • 2.

    de verplichtingen voor het departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, voortvloeiende uit het dienstverband met het personeel van de centrale en stafafdelingen van het voormalige departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, voor zover Onze Minister van Binnenlandse Zaken dat personeel plaatst in functies bij het departement van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

  • 3.

    de zorg van het departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur voor de overige beheersaangelegenheden van het voormalige departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, voor zover samenhangend met de aangelegenheden op het terrein van de Milieuhygiëne.

Onze Ministers van Binnenlandse Zaken, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen en de departementen van algemeen bestuur.

Lech
Beatrix
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, R. F. M. Lubbers
De Minister van Binnenlandse Zaken, Rietkerk
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer a.i., N. Smit-Kroes
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, L. C. Brinkman
De Minister van Justitie, F. Korthals Altes