Vrijstellingsbesluiten Vlees- en Vleeswarenbesluit (Warenwet) 1981

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij en de Staatssecretaris van Economische Zaken, P. H. van Zeil;
Gelet op artikel 14, vierde lid van de Warenwet (Stb. 1935, 793);

Besluiten:

Artikel

1

Artikel

2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot en met 23 december 1982.

's-Gravenhage
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, J. P. van derReijden
De Staatssecretaris van Landbouw en Visserij, A.Ploeg
De Staatssecretaris van Economische Zaken, P. H. vanZeil