Toepassing van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf

Toepassing van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

1. De per 1 januari 1979 van kracht geworden aanpassing van de omzetbelastingwetgeving aan de bepalingen van de Zesde EG-richtlijn is in verschillend opzicht van betekenis voor exploitanten van banken. Zulks houdt verband met de ingevolge bedoelde aanpassing tot stand gekomen wijzigingen en/of aanvullingen van de vrijstellingsbepalingen vervat in artikel 11, letters i en j, van de Wet op de omzetbelasting 1968, alsook met de per 1 januari 1979 tot stand gekomen wijziging van artikel 15, tweede lid, van die wet betreffende de aftrek van omzetbelasting.

2. Blijkens artikel 11, eerste lid, letter i, ten tweede, van voormelde wet zijn van omzetbelasting vrijgesteld de handelingen – bemiddeling daaronder begrepen doch uitgezonderd bewaring en beheer – inzake effecten en andere waardepapieren met uitzondering van documenten welke goederen vertegenwoordigen. De bewoordingen van de onderwerpelijke bepaling komen vrijwel overeen met die van de corresponderende bepaling, vervat in artikel 13, onderdeel B, letter d, ten vijfde, van voornoemde EG-richtlijn. Naar mijn oordeel dient ervan te worden uitgegaan dat bij het redigeren van die richtlijnbepaling een ruime draagwijdte van het begrip ‘handelingen’ is beoogd. In verband daarmede stel ik mij op het standpunt dat de aan de orde zijnde vrijstelling van toepassing is op alle prestaties, andere dan bewaring en beheer, welke betrekking hebben op effecten en andere waardepapieren, ongeacht of het daarbij gaat om de uitgifte, de overdracht, de verwisseling of de opsplitsing van de desbetreffende stukken, dan wel om de instandhouding, de wijziging, de realisering of het tenietgaan van de in die stukken belichaamde rechten, een en ander met dien verstande dat de – veelal door banken – terzake verleende bemiddelingsdiensten mede tot de vrijgestelde prestaties dienen te worden gerekend.

Volledigheidshalve teken ik hierbij nog aan dat een redelijke wetstoepassing mijn inziens te dezen met zich brengt dat ten aanzien van bij een bank in beheer gegeven effecten e.d. weliswaar het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bewaar- en/of beheerloon krachtens voormelde uitzondering aan omzetbelasting is onderworpen, doch het verrichten van evenomschreven bancaire handelingen met betrekking tot de in beheer gegeven stukken mede onder de vrijstelling valt.

3. Ter bevordering van een uniforme gedragslijn inzake de toepassing van de omzetbelastingwetgeving ten aanzien van de onderwerpelijke bedrijfstak gaat als bijlage hiernevens een voorbeeldsgewijs samengesteld en als richtsnoer bedoeld overzicht van vrijgestelde en belaste bankverrichtingen.

4. Met betrekking tot de door banken toe te passen aftrek van voorbelasting zij vooreerst opgemerkt dat ingevolge artikel 15, tweede lid, van voornoemde wet bedoelde aftrek slechts kan plaatsvinden met betrekking tot de in artikel 11, eerste lid, letters i en j, van die wet bedoelde prestaties, indien de afnemer van die prestaties buiten de Lid-staten van de Europese Gemeenschappen woont of is gevestigd. De aftrek is derhalve niet alleen uitgesloten in gevallen waarin op grond van laatstgenoemde bepaling heffing van omzetbelasting achterwege blijft, maar eveneens in gevallen waarin om andere redenen niet aan heffing wordt toegekomen zoals in artikel 6, tweede lid, letter e, 5°, van de wet bedoelde gevallen waarin de prestaties worden verricht jegens in de Lid-staten van de Europese Gemeenschappen wonende of gevestigde ondernemers. De toerekening van de voorbelasting aan de onderscheidene prestaties dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 t/m 14 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968.

Het ligt niet in het voornemen met betrekking tot de onderhavige prestaties op dit punt een forfaitaire regeling te treffen.

Bijlage

Overzicht van vrijgestelde en belaste verrichtingen bij het bankbedrijf

Aandelen

overdracht van -

Vrij

uitgifte van -

Vrij

verleende bemiddeling bij plaatsing van

Vrij

afstempeling van -

Vrij

Accept-provisie

voor accepteren van een wissel

Vrij

Accountantscontrole/boekenonderzoek

i.v.m. (eventuele) kredietverlening

Vrij

Administratie

van vermogens; verzorgen van belastingaangifte e.d.

Belast

Adviezen

verstrekken van - op financieel gebied

Belast

Advieskosten inzake krediet

t.a.v. kredietverlening met staatsgarantie

Vrij

Afsluitprovisie

bij kredietverlening of kredietbemiddeling

Vrij

Afschriften

extra rekeningcourant afschriften, fondsenstaten, nota’s e.d.

Belast

Afstempeling van effecten

met of zonder terug betaling

Vrij

Assurantiepremies

incasseren van

Vrij

Bankbiljetten

wettig betaalmiddel

Vrij

gewoonlijk niet als wettig betaalmiddel gebruikt of met verzamelwaarde (verlaagd tarief)

Belast

Beursnotering

verrichtingen m.b.t. -

Vrij

Bewaarneming

van effecten, gesloten koffers, pakketten

Belast

Bonusuitkering

uitkering van bonusaandelen

Vrij

door tussenkomst van verwisselingskantoor

Vrij

Borgstelling

het verstrekken van

Vrij

garantieprovisie wegens

Vrij

Certificaten van aandelen

handelingen inzake -

Vrij

Celen

overdracht van -(belast naar tarief van desbetreffende goederen)

Belast

Cheques

incasseren en overdracht van

Vrij

rente bij overdracht

Vrij

Chequeboeken

levering van -

Belast

Consignaties

behandeling van zaken

Vrij

Conversiepremie t.a.v. effecten

voor afstempeling van verwisseling van effec- ten, verwisseling van recepissen, lichten van nieuwe coupons en dividendbladen, inschrijving in register, naamswijziging

Vrij

Courtage

voor het afsluiten van verzekeringen

Vrij

Depotzaken

bewaarloon

Belast

Deviezenvergunning

aanvragen - op naam van cliënten

Belast

Discontoprovisie

bij verhandelen van wissels e.d.

Vrij

Documentaire accreditieven

het opnemen van

Vrij

Documentenopname provisie

behandeling (toetsing) van documenten

Belast

Drukwerk

de kostprijs van zelf vervaardigd drukwerk v.z.v. boeken, jaarverslagen (verlaagd tarief)

Belast

Effecten

overdracht van -

Vrij

inwisseling van beschadigde e.d.

Vrij

keuring van -

Vrij

het op naam of aan toonder stellen van -

Vrij

Emissies

provisie als guichetkantoor (centraal kantoor)

Vrij

garantieprovisie

Vrij

leidersbeloning van gevormd syndicaat

Vrij

Eurocard en euro

afgifte van cheque kaarten

Vrij

Fondsen

incasseren van uitgelote fondsen

Vrij

Garantieprovisie

wegens borgstelling

Vrij

m.b.t. plaatsing van een lening

Vrij

Geldleningen

als zodanig

Vrij

provisie voor het plaatsen van

Vrij

Guichetprovisie

optreden als guichet

Vrij

Hypotheek

bemiddeling bijstelling

Vrij

Incasso

normale incasso; andere dan invorderingen

Vrij

kwade posten (invorderingen)

Belast

Kosten

op naam en voor rekening van cliënt (van telefoon, telegrammen,verzekering e.d.)

Vrij

op naam van bank bij vrijgestelde verrichtingen

Vrij

op naam van bank bij belaste verrichtingen

Belast

Krediet

verlenen van

Vrij

bemiddeling inzake

Vrij

bereidstellingskosten,behandelingskosten,begeleidingskosten,boekenonderzoek e.d. inzake -

Vrij

Kwitanties

incasso van -

Vrij

Mutatietarief

vergoeding voor mutaties in geadministreerde effectendepots

Belast

Munten

wettig betaalmiddel

Vrij

gewoonlijk niet als wettig betaalmiddel gebruikt of met verzamelwaarde (verlaagd tarief)

Belast

Nummerlijsten

het op nummer leggen van dividendbewijzen en het maken van lijsten

Vrij

Obligaties

overdracht van -

Vrij

Obligatielening

bemiddeling bij plaatsing van -

uitgifte van

Vrij

Vrij

Open bewaarneming

bewaar- en administratieloon

Belast

Optiehandel

verrichtingen inzake opties op aandelen

Vrij

Pandbrieven

conversiepremie voor verwisseling van -

Vrij

Premies affaires

provisie voor het afsluiten van -

Vrij

Prolongatie

prolongatierente en provisie

Vrij

Promessen

overdracht en incasseren van -

Vrij

Recepissen

conversiepremie voor verwisseling van -

Vrij

Rekeningcourantverkeer

Omzetprovisie

Vrij

Remisier

provisie wegens aanbrengen van (ver)koper van effecten

Vrij

Royement

royeren certificaten i.v.m. verkoop i.v.m. verkrijgen van origineel

Vrij

Safehuur

huur van safeloketten, bewaarloon koffers e.d.

Belast

Split up

voor werkzaamheden bij splitsing

Vrij

Syndicaatprovisie

en beheer van syndicaten

Vrij

Trustovereenkomst

optreden als trustee

Belast

Uitlevering van effecten (met inbegrip van coupons)

in directe samenhang met een vrijgestelde handeling inzake effecten zoals uitgifte, overdracht, verwisseling of opsplitsing

Vrij

in verband met beëindiging van bewaring en/of beheer

Belast

Valuta

vreemde valuta, geldwissel

Vrij

Vermogensadministratie

voeren van, doen van, of gegevens voor belastingaangifte

Belast

Verwisseling

van schuldbewijzen in register, van talons, dividenden tegen nieuwe aandelen

Vrij

Vorderingen

Zekerheidsoverdracht van -

Vrij

Waardepapieren

zie effecten

Wissels

accepteren voor cliënt van -

Vrij

incasseren en overdragen van -

Vrij