Overbrenging ‘burgemeesterscorrespondentie’ naar algemene rijksarchiefbewaarplaats

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Gezien het verzoek van de Minister van Defensie van 16 februari 1983, nr. D 83/045/3354;
Gelet op artikel 20 van het Archiefbesluit,

Besluit:

Artikel

1

De Minister van Defensie wordt gemachtigd de overbrenging naar de algemene rijksarchiefbewaarplaats van de in de ‘Voorlopige plaatsingslijst van het archief van de Topografische Dienst en rechtsvoorgangers (1789) 1814–1932 (1943)’ onder de nummers 93 tot en met 127 opgenomen briefwisseling met gemeentebesturen in Nederland ter controle op de liggers betreffende de plaatselijke indeling der gemeenten ter voorbereiding op de 10e–12e tienjaarlijkse volkstelling (1919–1943; de zgn. Burgemeesterscorrespondentie), voor zover deze archiefbescheiden ouder zijn dan 50 jaar, uiterlijk tot 1993 op te schorten.

Artikel

2

Deze beschikking, welke zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant, treedt in werking met ingang van 16 maart 1983.

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Namens deze, Het hoofd van de Directie Musea, Monumenten en Archieven, Th. J.Meijer