Besluit van 29 maart 1983, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 8 april 1982, DG Vgz/VKG/VZ, no 120992;
Gehoord de Ziekenfondsraad;
De Raad van State gehoord (advies van 30 juni 1982, No. 2220/15/8224);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 22 maart 1983, DG Vgz/VKG/VZ, no. 123739;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

3

Artikel

4

Vervallen

Artikel

5

Vervallen

Artikel

6

Vervallen

Artikel

7

Vervallen

Artikel

8

Artikel

9

Artikel

10

Artikel

10a

Vervallen

Artikel

12

Vervallen

Artikel

13

Dit besluit wordt aangehaald als: Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.

Artikel

14

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur is belast met de uitvoering van dit besluit.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, J. P. van der Reijden
De Minister van Justitie, F. Korthals Altes