Besluit van 18 april 1983, houdende regeling van de zorg voor het archief van het voormalig ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

Besluit regeling archief Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 13 april 1983, nr. 330512 en Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 13 april 1983, nr. OA83/1138/4735, Directie Overheidsorganisatie en -Automatisering;
Overwegende dat onderdeel 4 van Ons besluit van 4 november 1982, nr. 102 (Stb. 613), houdende herindeling van een aantal departementale taken, nadere uitwerking behoeft;

Hebben goedgevonden en verstaan:

artikel

1

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan afschrift in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemden, de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen en de departementen van algemeen bestuur.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, R. F. M. Lubbers
De Minister van Binnenlandse Zaken, Rietkerk
De Minister van Justitie, F. Korthals Altes