Reglement gegevensbeheer College tarieven gezondheidszorg

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;
Overwegende dat het wenselijk is dat voor het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg een reglement inzake het beheer van gegevens wordt vastgesteld;
Gezien het advies van het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg, uitgebracht 22 juli 1982 (Mö/mtm/IV/82/219);
Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken, P. H. van Zeil;

Besluit:

Artikel

1

In dit besluit wordt verstaan onder:

b.
gegevens:

de gegevens, verstrekt overeenkomstig het Besluit gegevensverstrekking Wet tarieven gezondheidszorg;

c.
registratie:

het al dan niet geautomatiseerd systeem waarin de gegevens zijn opgenomen;

d.
berichtgever:

orgaan voor gezondheidszorg aangewezen bij het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg of ziektekostenverzekeraar die gegevens heeft verstrekt;

e.
houder:

het College tarieven gezondheidszorg.;

f.
beheerder:

de algemeen secretaris van het College tarieven gezondheidszorg.;

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Rechtstreekse toegang tot de registratie hebben uitsluitend:

 • a.

  de houder;

 • b.

  de beheerder;

 • c.

  personen werkzaam bij het College tarieven gezondheidszorg., die door de beheerder daartoe gemachtigd;

 • d.

  personen die in verband met controlewerkzaamheden telkens daartoe door de beheerder worden gemachtigd;

 • e.

  de commissie, bedoeld in artikel 10 van det reglement;

 • f.

  personen, bedoeld in artikel 31 van de wet.

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

7

Artikel

8

Artikel

9

De houder treft de technische en organisatorische voorzieningen die nodig zijn voor de bescherming van de gegevens.

Artikel

11

Afschrift van dit reglement ligt voor een ieder ter inzage bij de houder, de beheerder, de Stafafdeling Externe Betrekkingen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bij de Centrale Bibliotheek van het Ministerie van Justitie en bij de Stafafdeling Externe Betrekkingen van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel

12

Dit besluit, dat kan worden aangehaald als ‘Reglement gegevensbeheer College tarieven gezondheidszorg’, wordt met de toelichting in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

Artikel

13

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop het in de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst, en werkt terug tot 7 februari 1982.

Leidschendam
De Staatssecretaris voornoemd, J. P. van derReijden