Besluit van 1 november 1983, tot vaststelling van regelen ten aanzien van de bezoldiging van burgerlijke rijksambtenaren

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 25 mei 1983, nr. AB83/U577, Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid, Directie Overheidspersoneelszaken, Hoofdafdeling Financiële Arbeidsvoorwaarden;
De Raad van State gehoord (advies van 3 augustus 1983, nr. W04.83.0323(11.3.30);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 21 oktober 1983, nr. AB83/1452, Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid, Directie Overheidspersoneelszaken, Hoofdafdeling Financiële Arbeidsvoorwaarden;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk

I

Algemene bepalingen

Artikel

1

Artikel

2

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  salaris: het bedrag, dat met inachtneming van de bepalingen van dit besluit voor de ambtenaar is vastgesteld aan de hand van een van de bijlagen van dit besluit vermenigvuldigd met de voor de ambtenaar geldende arbeidsduurfactor;

 • b.

  salaris per uur: 1/156 deel van het salaris bij een volledige werktijd;

 • c.

  salarisschaal: een als zodanig in de bijlagen A, B, C of D van dit besluit vermelde reeks van genummerde salarissen;

 • d.

  salarisnummer: een aanduiding, bestaande uit een getal, dat in een salarisschaal voor een salaris is vermeld;

 • e.

  maximumsalaris: het hoogste bedrag van een salarisschaal;

 • f.

  bezoldiging: de som van:

  het salaris;

  de toelagen, genoemd in hoofdstuk III;

  de periodieke toeslag, genoemd in artikel 22a;

  de maandelijkse toeslag, genoemd in artikel 22b;

  waarop de ambtenaar aanspraak heeft;

 • g.

  volledige arbeidsduur: een arbeidsduur welke gemiddeld zesendertig werkuren per week omvat;

 • h.

  arbeidsduurfactor: de breuk, waarvan de teller bestaat uit de voor de ambtenaar vastgestelde arbeidsduur en de noemer bestaat uit het getal 36;

 • i.

  functie: het samenstel van werkzaamheden door de ambtenaar te verrichten krachtens en overeenkomstig hetgeen hem door het daartoe bevoegde gezag is opgedragen;

 • j.

  toeslag: een toeslag als bedoeld in artikel 22a;

 • k.

  periodieke toeslag: een toeslag als bedoeld in artikel 22a die maandelijks wordt betaald.

Artikel

3

Hoofdstuk

II

Bepalingen betreffende het salaris

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

5a

Artikel

6

Artikel

7

Artikel

8

Artikel

9

Vervallen

Artikel

10

Vervallen

Artikel

11

Artikel

11a

Artikel

12

In bijzondere gevallen kan een regeling worden getroffen, waarbij van de overige bepalingen van dit hoofdstuk kan worden afgeweken.

Hoofdstuk

IIA

Artikel

12a

Vervallen

Artikel

12b

Vervallen

Hoofdstuk

III

Bepalingen betreffende toelagen

Artikel

13

Vervallen

Artikel

14

Artikel

15

Vervallen

Artikel

16

Artikel

17

Artikel

17a

Artikel

17b

Artikel

18

Artikel

18a

Artikel

18b

Artikel

19

Vervallen

Artikel

20

Vervallen

Hoofdstuk

IIIA

Bepalingen betreffende de eindejaarsuitkering

Artikel

20a

Hoofdstuk

IV

Bepalingen betreffende de vakantie-uitkering

Artikel

21

Artikel

22

Hoofdstuk

IVA

Bepalingen betreffende de toeslag

Artikel

22a

Artikel

22c

Artikel

22d

Vervallen

Artikel

22e

Hoofdstuk

V

Bepalingen betreffende vergoedingen voor extra diensten

Artikel

23

Hoofdstuk

VI

Bepalingen betreffende het bevoegde gezag

Artikel

24

Het bepalen van de salarisschaal en het toekennen van het salaris, van een toelage als bedoeld in de artikelen 14 tot en met 18b, van de eindejaarsuitkering, van de vakantie-uitkering, van een toeslag en van de vergoeding voor extra diensten vindt plaats:

 • a.

  wat betreft de ambtenaren, aangesteld bij de Raad van State, door de vicepresident van de Raad van State;

 • b.

  wat betreft de ambtenaren, aangesteld bij de Algemene Rekenkamer, de Hoge Raad van Adel, het Kabinet van de Koning, de Kanselarij der Nederlandse Orden of de Nationale ombudsman door het tot aanstelling bevoegde gezag;

 • c.

  wat betreft de overige ambtenaren door Onze minister wie het aangaat.

Artikel

25

Hoofdstuk

VIa

Rijksschoonmaakorganisatie

Artikel

25a

Artikel

25b

In afwijking van artikel 20a, eerste en tweede lid, heeft de ambtenaar die is aangesteld bij de Rijksschoonmaakorganisatie en wiens functie is genoemd in bijlage C, recht op een eindejaarsuitkering van 2,85% van het door hem genoten bruto salaris over twaalf maanden die wordt betaald in november. Voorts wordt 6,5% van het genoten bruto salaris maandelijks uitgekeerd boven op het salaris.

Artikel

25c

De algemene salarismaatregelen die op de bijlagen A en B worden toegepast worden niet toegepast op de bijlage C.

Artikel

25d

Indien vanaf 1 januari 2019 de som van het salaris, de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering van ambtenaren na de overkomst netto lager is dan de som van het salaris, de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering die zij bij een schoonmaakbedrijf ontvingen vóór de overkomst, draagt het bevoegd gezag er zorg voor dat zij een toeslag op basis van artikel 22a ontvangen, die dit verschil wegneemt.

Hoofdstuk

VIb

Arbeidsbeperkten

Artikel

25aa

Hoofdstuk

VII

Slotbepalingen

Artikel

25ac

Artikel

26

Artikel

27

Dit besluit kan worden aangehaald als Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel

28

Bij algemene maatregel van bestuur, regelende het overgangsrecht, wordt het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit vastgesteld, waarbij kan worden bepaald dat toepassing van een of meer artikelen of onderdelen daarvan met ingang van verschillende tijdstippen zal geschieden.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken, Rietkerk
De Minister van Justitie, F. Korthals Altes

Bijlage

A

van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 bevattende een aantal ambten en de daaraan verbonden salarisschaal of het daaraan verbonden salaris (maandbedragen in euro)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lid van de topmanagementgroep, bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onder a, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, die is benoemd in een functie als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Regeling aanwijzing TMG-functies

Schaal 19

0

7.968,09

1

8.208,48

2

8.455,24

3

8.702,67

4

8.949,44

5

9.218,65

6

9.487,85

7

9.757,69

8

9.991,65

9

10.224,98

10

10.459,56

Hoge Colleges van Staat

Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal

Griffier

10.459,56

Raad van State

Secretaris

9.955,80

Ministerie van Algemene Zaken

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Voorzitter

10.459,56

Bijlage

B

van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, bevattende de indelingstructuur (hoofd- en niveaugroepen), waarbinnen de zwaarte van de functies wordt bepaald, alsmede de daarbij behorende salarisschalen voor de ambtenaren

Indelingsstructuur waarbinnen de zwaarte van de functie wordt bepaald:

I

Schaal 1

Schaal 2

Schaal 3

II

Schaal 3

Schaal 4

Schaal 5

Schaal 6

III

Schaal 5

Schaal 6

Schaal 7

Schaal 8

Schaal 9

IV

Schaal 8

Schaal 9

Schaal 10

Schaal 11

Schaal 12

V

Schaal 10

Schaal 11

Schaal 12

Schaal 13

Schaal 14

Schaal 15

VI

Schaal 13

Schaal 14

Schaal 15

Schaal 16

Schaal 17

Schaal 18

De bijbehorende salarisschalen voor de ambtenaren (maandbedragen in euro):

0

1829,32

0

1643,04

0

1749,56

1

1869,77

1

1677,22

1

1790,03

2

1910,81

2

1711,39

2

1829,32

3

1952,37

3

1749,56

3

1869,77

4

1993,98

4

1790,03

4

1910,81

5

2036,71

5

1829,32

5

1952,37

6

2101,10

6

1869,77

6

1993,98

7

2166,03

7

1910,81

7

2036,71

8

2230,98

8

1952,37

8

2101,10

9

2292,51

9

1993,98

9

2166,03

10

2358,61

10

2036,71

10

2230,98

11

2423,54

0

1952,37

0

2036,71

0

2166,03

1

1993,98

1

2101,10

1

2230,98

2

2036,71

2

2166,03

2

2292,51

3

2101,10

3

2230,98

3

2358,61

4

2166,03

4

2292,51

4

2423,54

5

2230,98

5

2358,61

5

2488,50

6

2292,51

6

2423,54

6

2554,02

7

2358,61

7

2488,50

7

2618,98

8

2423,54

8

2554,02

8

2683,91

9

2488,50

9

2618,98

9

2750,03

10

2554,02

10

2683,91

10

2814,96

0

2358,61

0

2554,02

0

2750,03

1

2423,54

1

2618,98

1

2814,96

2

2488,50

2

2683,91

2

2879,91

3

2554,02

3

2750,03

3

2970,50

4

2618,98

4

2814,96

4

3074,17

5

2683,91

5

2879,91

5

3192,67

6

2750,03

6

2970,50

6

3321,42

7

2814,96

7

3074,17

7

3452,47

8

2879,91

8

3192,67

8

3595,46

9

2970,50

9

3321,42

9

3740,74

10

3074,17

10

3452,47

10

3885,48

0

2683,91

0

3192,67

0

3740,74

1

2814,96

1

3452,47

1

3885,48

2

2970,50

2

3595,46

2

4023,33

3

3192,67

3

3740,74

3

4168,63

4

3452,47

4

3885,48

4

4313,89

5

3595,46

5

4023,33

5

4500,75

6

3740,74

6

4168,63

6

4703,58

7

3885,48

7

4313,89

7

4905,85

8

4023,33

8

4500,75

8

5121,20

9

4168,63

9

4703,58

9

5340,53

10

4313,89

10

4905,85

10

5559,90

0

4168,63

0

4703,58

0

5340,53

1

4313,89

1

4905,85

1

5559,90

2

4500,75

2

5121,20

2

5779,78

3

4703,58

3

5340,53

3

6011,47

4

4905,85

4

5559,90

4

6249,53

5

5121,20

5

5779,78

5

6467,09

6

5340,53

6

6011,47

6

6688,07

7

5559,90

7

6249,53

7

6908,50

8

5779,78

8

6467,09

8

7105,76

9

6011,47

9

6688,07

9

7312,34

10

6249,53

10

6908,50

10

7532,28

0

6011,47

0

6688,07

0

7312,34

1

6249,53

1

6908,50

1

7532,28

2

6467,09

2

7105,76

2

7748,16

3

6688,07

3

7312,34

3

7968,09

4

6908,50

4

7532,28

4

8208,48

5

7105,76

5

7748,16

5

8455,24

6

7312,34

6

7968,09

6

8702,67

7

7532,28

7

8208,48

7

8949,44

8

7748,16

8

8455,24

8

9218,65

9

7968,09

9

8702,67

9

9487,85

10

8208,48

10

8949,44

10

9757,69

Bijlage

C

van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, bevattende een aantal functies en het daaraan verbonden salaris (salaris per maand in euro) per 1 juli 2019

1.

Medewerker algemeen schoonmaakonderhoud I

Medewerker schoonmaakonderhoud transportmiddelen I

Schoonmaakmedewerker keuken/catering I

≤ 17 jaar

616,35

18 jaar

776,17

19 jaar

936,00

20 jaar

1.105,96

≥ 21 jaar:

0 dienstjaren

1.542,52

1 dienstjaar

1.600,90

2 dienstjaren

1.661,79

3 dienstjaren

1.709,34

≥ 4 dienstjaren

1.772,00

2.

Medewerker algemeen schoonmaakonderhoud II

Medewerker schoonmaakonderhoud en services I

Medewerker schoonmaakonderhoud transportmiddelen II

Medewerker schoonmaakonderhoud vloeren I

Schoonmaakmedewerker keuken/catering II

≤ 17 jaar

648,81

18 jaar

817,72

19 jaar

990,25

20 jaar

1.168,16

≥ 21 jaar:

0 dienstjaren

1.623,31

1 dienstjaar

1.685,65

2 dienstjaren

1.744,64

3 dienstjaren

1.804,57

≥ 4 dienstjaren

1.868,27

3.

Medewerker schoonmaakonderhoud transportmiddelen III

Medewerker schoonmaakonderhoud en services II

Medewerker schoonmaakonderhoud vloeren II

Meewerkend voorman/-vrouw algemeen schoonmaakonderhoud I

≤ 17 jaar

660,59

18 jaar

862,63

19 jaar

1.045,97

20 jaar

1.231,61

≥ 21 jaar:

0 dienstjaren

1.700,20

1 dienstjaar

1.764,07

2 dienstjaren

1.835,35

3 dienstjaren

1.896,64

≥ 4 dienstjaren

1.964,47

4.

Medewerker schoonmaakonderhoud en services III

Medewerker schoonmaakonderhoud vloeren III

Meewerkend voorman/-vrouw algemeen schoonmaakonderhoud II

≤17 jaar

716,47

18 jaar

911,38

19 jaar

1.107,97

20 jaar

1.369,19

≥ 21 jaar:

0 dienstjaren

1.794,34

1 dienstjaar

1.860,21

2 dienstjaren

1.931,55

3 dienstjaren

2.000,76

≥ 4 dienstjaren

2.070,62

5.

(Ambulant) objectleider algemeen schoonmaakonderhoud I

≤ 17 jaar

758,57

18 jaar

952,91

19 jaar

1.155,82

20 jaar

1.425,56

≥ 21 jaar:

0 dienstjaren

1.868,27

1 dienstjaar

1.941,03

2 dienstjaren

2.011,33

3 dienstjaren

2.087,50

≥ 4 dienstjaren

2.156,46

6.

(Ambulant) objectleider algemeen schoonmaakonderhoud II

(Ambulant) objectleider algemeen schoonmaakonderhoud III

≤ 17 jaar

802,08

18 jaar

1.008,62

19 jaar

1.222,29

20 jaar

1.451,92

≥ 21 jaar:

0 dienstjaren

1.968,97

1 dienstjaar

2.046,16

2 dienstjaren

2.121,56

3 dienstjaren

2.198,61

≥ 4 dienstjaren

2.269,27

Bijlage

D

van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, bevattende de salarissen (maandbedragen in euro) voor de arbeidsbeperkten, bedoeld in artikel 25aa, derde lid, per 1 december 2016

nr

0

€ 1.537,20

1

€ 1.567,94

1

x

2

€ 1.598,69

2

x

3

€ 1.629,43

3

x

4

€ 1.660,18

4

x

5

€ 1.690,92

5

x

6

€ 1.721,66

6

x

7

€ 1.757,41

7

x

8

€ 1.783,15

8

x

9

€ 1.813,90

9

x

10

€ 1.844,64

10

x

per 1 juli 2019: Bijlage D van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, bevattende de salarissen (maandbedragen in euro) voor de arbeidsbeperkten, bedoeld in artikel 25aa, derde lid, per 1 juli 2019.

0

€ 1.635,60

1

€ 1.668,31

1

x

2

€ 1.701,02

2

x

3

€ 1.733,74

3

x

4

€ 1.766,45

4

x

5

€ 1.799,16

5

x

6

€ 1.831,87

6

x

7

€ 1.864,58

7

x

8

€ 1.897,30

8

x

9

€ 1.930,01

9

x

10

€ 1.962,72

10

x