Administratiebesluit wet vervoer over zee

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 31 van de Wet vervoer over zee (Stb. 1982, 629);

Besluit:

Artikel

1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder

lijnvervoer’:

het vervoer tegen vaste vervoertarieven door scheepvaartondernemingen die een geregelde dienst onderhouden tussen twee of meet havens;

conference’:

een groep van twee of meet vervoerders die schepen exploiteren, die internationale lijndiensten onderhoudt voor het vervoer van lading op een bepaalde route of bepaalde routes binnen omschreven geografische grenzen en die een overeenkomst of regeling, van welke aard ook, heeft, binnen het kader waarvan zij opereren op basis van eenvormige of gemeenschappelijke vervoertarieven, en enigerlei andere overeengekomen voorwaarden met betrekking tot het aanbieden van lijndiensten.

Artikel

2

Een leder die lijnvervoerdiensten aanbiedt voor het vervoer van goederen per zeeschip van of naar Nederland dient voor dat vervoer de in artikel 3 en 4 van dit besluit omschreven administratie te voeren.

Artikel

3

Met betrekking tot het lijnvervoer, bedoeld in artikel 2, dient een administratie te worden gevoerd die ten minste inhoudt:

 • a.

  naam van de scheepvaartonderneming en van de lijn;

 • b.

  datum van instelling, wijziging of beëindiging van de lijndienst;

 • c.

  namen van de in de lijndienst gebruikte schepen en, voor zover gecharterde schepen worden gebruikt, de naam en de nationaliteit van de eigenaar;

 • d.

  de staat waarvan de in de lijndienst gebruikte schepen de vlag voeren;

 • e.

  omschrijving van het vaargebied;

 • f.

  voor zover van toepassing, lidmaatschap van een lijnvaartconference of deelconference, en de naam van deze conference;

 • g.

  scheepstypen (vrachtschip, containerschip of dergelijke);

 • h.

  de tonnages zoals die vermeld zijn in de bij het schip behorende meetbrief;

 • i.

  ladingcapaciteit en, voor zover van toepassing, de containercapaciteit;

 • j.

  data waarop de betreffende schepen uit een Nederlandse haven zijn vertrokken;

 • k.

  data van aankomst van de betreffende schepen in een Nederlandse haven.

Artikel

4

Met betrekking tot de in het artikel 2 bedoelde lijnvervoer vervoerde goederen dienen te worden geadministreerd;

 • a.

  de vervoerde hoeveelheid per goederensoort;

 • b.

  de aard van de goederen;

 • c.

  de per hoeveelheid goederen berekende vrachttarieven, waarbij toeslagen en kortingen op de vermelde tarieven dienen te worden verwerkt.

Artikel

5

Dit besluit kan worden aangehaald als Administratiebesluit wet vervoer over zee.

Artikel

6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant, waarin het is geplaatst. Dit besluit zal worden bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage
De Minister voornoemd, N.Smit-Kroes