Besluit van 23 december 1983 tot vaststelling van modelschema's voor de inrichting van jaarrekeningen

Besluit modellen jaarrekening

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 10 november 1983, nr. 615/683;
Overwegende dat ter uitvoering van de vierde richtlijn van de Raad van Europese Gemeenschappen inzake het vennootschapsrecht modellen moeten worden vastgesteld voor de inrichting van jaarrekeningen;
De Raad van State gehoord, advies van 21 december 1983, nr. W03.83.0578/05.3.52;
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 22 december 1983, nr. 678/683; Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Artikel

2

Vervallen

Artikel

3

De posten worden afzonderlijk, overzichtelijk in een of meer kolommen ingevuld. Zo veel mogelijk worden daarnaast de bedragen voor het voorafgaande boekjaar gegeven. Boven de kolommen wordt in de balans de balansdatum en in de winst- en verliesrekening het boekjaar vermeld waarop zij betrekking hebben.

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

7

Artikel

8

Artikel

9

Wanneer een bedrag onder meer dan een post zou kunnen worden opgenomen, moet in de toelichting worden vermeld onder welke andere post of posten het bedrag kon worden opgenomen, hoe groot het bedrag is en waarop het betrekking heeft, een en ander indien het in artikel 362 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde inzicht daardoor wordt gediend.

Artikel

10

Artikel

11

Bovenaan de balans wordt aangegeven of daarin de bestemming van het resultaat is verwerkt. Is de bestemming van het resultaat niet verwerkt, dan moet op de balans het resultaat na belastingen afzonderlijk worden vermeld als laatste post van het eigen vermogen.

Artikel

12

Artikel

13

Vervallen

Artikel

14

Artikel

15

Voor zover de wettelijk vereiste handtekeningen op het oorspronkelijke exemplaar van de jaarrekening zijn gesteld, mag op andere exemplaren daarvan worden volstaan met vermelding van de namen der ondertekenaren. Indien een handtekening op het oorspronkelijke exemplaar ontbreekt, wordt de reden daarvan op de andere exemplaren vermeld.

Artikel

16

Artikel

16a

Artikel

16b

Artikel

17

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit modellen jaarrekening".

Artikel

18

Lasten en bevelen dat dit besluit met de bijlagen en bijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Justitie, F. Korthals Altes
De Minister van Justitie, F. Korthals Altes

Model

A

Balans per

A

Vaste activa

 • I.

  Immateriële vaste activa

  • 1.

   kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen

  • 2.

   kosten van ontwikkeling

  • 3.

   concessies, vergunningen en intellectuele eigendom

  • 4.

   goodwill

  • 5.

   vooruitbetaald op immateriële vaste activa

 • II.

  Materiële vaste activa

  • 1.

   bedrijfsgebouwen en -terreinen

  • 2.

   machines en installaties

  • 3.

   andere vaste bedrijfsmiddelen

  • 4.

   vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa

  • 5.

   niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

 • III.

  Financiële vaste activa

  • 1.

   deelnemingen in groepsmaatschappijen

  • 2.

   vorderingen op groepsmaatschappijen

  • 3.

   andere deelnemingen

  • 4.

   vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

  • 5.

   overige effecten

  • 6.

   overige vorderingen

 • IV.

  Som der vaste activa

B

Vlottende activa

 • I.

  Voorraden

  • 1.

   grond- en hulpstoffen

  • 2.

   onderhanden werk

  • 3.

   gereed produkt en handelsgoederen

  • 4.

   vooruitbetaald op voorraden

 • II.

  Vorderingen

  • 1.

   op handelsdebiteuren

  • 2.

   op groepsmaatschappijen

  • 3.

   op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

  • 4.

   overige vorderingen

  • 5.

   van aandeelhouders opgevraagde stortingen

  • 6.

   overlopende activa

 • III.

  Effecten

  • 1.

   vervallen

  • 2.

   vervallen

 • IV.

  Liquide middelen

 • V.

  Som der vlottende activa

C

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

 • 1.

  converteerbare leningen

 • 2.

  andere obligaties en onderhandse leningen

 • 3.

  schulden aan banken

 • 4.

  vooruit ontvangen op bestellingen

 • 5.

  schulden aan leveranciers en handelskredieten

 • 6.

  te betalen wissels en chèques

 • 7.

  schulden aan groepsmaatschappijen

 • 8.

  schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen

 • 9.

  belastingen en premies sociale verzekeringen

 • 10.

  schulden ter zake van pensioenen

 • 11.

  overige schulden

 • 12.

  overlopende passiva

D

Uitkomst van vlottende activa min kortlopende schulden

E

Uitkomst van activa min kortlopende schulden

F

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

 • 1.

  converteerbare leningen

 • 2.

  andere obligatieleningen en onderhandse leningen

 • 3.

  schulden aan banken

 • 4.

  vooruit ontvangen op bestellingen

 • 5.

  schulden aan leveranciers en handelskredieten

 • 6.

  te betalen wissels en chèques

 • 7.

  schulden aan groepsmaatschappijen

 • 8.

  schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen

 • 9.

  belastingen en premies sociale verzekeringen

 • 10.

  schulden ter zaken van pensioenen

 • 11.

  overige schulden

 • 12.

  overlopende passiva

G

Voorzieningen

 • 1.

  voor pensioenen

 • 2.

  voor belastingen

 • 3.

  overige

H

Eigen vermogen

 • I.

  Gestort en opgevraagd kapitaal

 • II.

  Agio

 • III.

  Herwaarderingsreserve

 • IV.

  Wettelijke en statutaire reserves

  • 1.

   wettelijke

  • 2.

   statutaire

 • V.

  Overige reserves

 • VI.

  Onverdeelde winst

Model

B

Model

C

Balans per

A

Vaste activa

 • I.

  immateriële vaste activa

 • II.

  materiële vaste activa

 • III.

  financiële vaste activa

 • IV.

  som der vaste activa

B

Vlottende activa

 • I.

  voorraden

 • II.

  vorderingen en overlopende activa

 • III.

  effecten

 • IV.

  liquide middelen

 • V.

  som der vlottende activa

C

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) en overlopende passiva

D

Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden

E

Uitkomst activa min kortlopende schulden

F

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

G

Voorzieningen

H

Eigen vermogen

 • I.

  gestort en opgevraagd kapitaal

 • II.

  agio

 • III.

  herwaarderingsreserve

 • IV.

  wettelijke en statutaire reserves

 • V.

  overige reserves

 • VI.

  onverdeelde winst

Model

D

Model

E

Winst- en verliesrekening over

Netto-omzet

wijziging in voorraden gereed produkt en onderhanden werk

geactiveerde produktie voor het eigen bedrijf

overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

kosten van grond- en hulpstoffen

kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

lonen en salarissen

sociale lasten

afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa

bijzondere waardevermindering van vlottende activa

overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

rentelasten en soortgelijke kosten

Resultaat voor belastingen

belastingen

aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Resultaat na belastingen

Model

F

Winst- en verliesrekening over

Netto-omzet

kostprijs van de omzet

Bruto-omzetresultaat

verkoopkosten

algemene beheerkosten

Som der kosten

Netto-omzetresultaat

overige bedrijfsopbrengsten

opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

rentelasten en soortgelijke kosten

Resultaat voor belastingen

belastingen

aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Resultaat na belastingen

Model

G

Vervallen

Model

H

Vervallen

Model

I

Winst- en verliesrekening over

Model

J

Winst- en verliesrekening over

Model

K

Balans per

 • A.

  Voorwaardelijke schulden

  • 1.

   uit hoofde van verdisconteerde wissels

  • 2.

   uit hoofde van garanties e.d.

  • 3.

   uit hoofde van onherroepelijke accreditieven

  • 4.

   overige

 • B.

  Onherroepelijke toezeggingen

  • 1.

   verplichtingen uit cessie en retrocessie

  • 2.

   overige

Model

L

WINST- EN VERLIESREKING OVER

RENTE EN SOORTGELIJKE BATEN

 • 1.

  rente van obligaties en andere vastrentende waardepapieren

 • 2.

  overige

RENTE EN SOORTGELIJKE LASTEN

OPBRENGSTEN UIT EFFECTEN EN DEELNEMINGEN

 • 1.

  opbrengsten uit aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren

 • 2.

  opbrengsten uit groepsmaatschappijen

 • 3.

  opbrengsten uit overige deelnemingen

ONTVANGEN PROVISIE

BETAALDE PROVISIE

RESULTAAT UIT FINANCIELE TRANSACTIES

OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN

SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN

PERSONEELS- EN ANDERE BEHEERSKOSTEN

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERANDERINGEN OP IMMATERIELE EN MATERIELE VASTE ACTIVA

OVERIGE BEDRIJFSLASTEN

WAARDEVERMINDERINGEN VAN VORDERINGEN EN VOORZIENINGEN VOOR ONDER DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

VRIJVAL WAARDEVERMINDERINGEN VAN VORDERINGEN EN VOORZIENINGEN VOOR ONDER DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

WAARDEVERMINDERINGEN VAN DE TOT DE VASTE ACTIVA BEHORENDE EFFECTEN EN DEELNEMINGEN

VRIJVAL WAARDEVERMINDERINGEN VAN DE TOT DE VASTE ACTIVA BEHORENDE EFFECTEN EN DEELNEMINGEN

SOM DER BEDRIJFSLASTEN

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTINGEN

BELASTINGEN RESULTAAT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA BELASTINGEN

BUITENGEWONE BATEN

BUITENGEWONE LASTEN

BELASTINGEN BUITENGEWOON RESULTAAT

BUITENGEWOON RESULTAAT NA BELASTINGEN

RESULTAAT NA BELASTINGEN

Model

M

Winst- en verliesrekening over

Model

N

Model

O

Model

P

Model

Q

Balans per

A

Beleggingen

I

Terreinen en gebouwen

1.

in eigen gebruik

2.

overige terreinen en gebouwen

II

Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

1.

deelnemingen in groepsmaatschappijen

2.

obligaties uitgegeven door en vorderingen op groepsmaatschappijen

3.

andere deelnemingen

4.

obligaties uitgegeven door en vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen

III

Overige financiële beleggingen

1.

aandelen, deelnemingsbewijzen en andere niet-vastrentende waardepapieren

2.

obligaties en andere vastrentende waardepapieren

3.

vorderingen uit hypothecaire leningen

4.

vorderingen uit andere leningen

5.

deposito’s bij banken

6.

andere financiële beleggingen

IV

Som der beleggingen

B

Vorderingen

I

Uit hoofde van effectentransacties op

1.1.

commissionairs

1.2.

anderen

II

Overige vorderingen

III

Overlopende activa

C

Overige activa

I

Vaste activa

1.

immateriële vaste activa

1.1.

kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen

1.2.

kosten van onderzoek en ontwikkeling

1.3.

concessies, vergunningen en intellectuele eigendom

1.4.

goodwill

1.5.

vooruitbetaald op immateriële vaste activa

2.

materiële vaste activa

3.

financiële vaste activa

II

Liquide middelen

III

Andere activa

D

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

1.

uit hoofde van effectentransacties aan

1.1.

commissionairs

1.2.

anderen

2.

converteerbare leningen

3.

andere obligaties en onderhandse leningen

4.

schulden aan banken

5.

te betalen wissels en chèques

6.

schulden aan groepsmaatschappijen

7.

schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen

8.

belastingen en premies sociale verzekeringen

9.

schulden ter zake van pensioenen

10.

overige schulden

11.

overlopende passiva

E

Uitkomst van vorderingen en overige activa min kortlopende schulden

F

Uitkomst van activa min kortlopende schulden

G

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

1.

uit hoofde van effectentransacties aan

1.1.

commissionairs

1.2.

anderen

2.

converteerbare leningen

3.

andere obligaties en onderhandse leningen

4.

schulden aan banken

5.

te betalen wissels en chèques

6.

schulden aan groepsmaatschappijen

7.

schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen

8.

belastingen en premies sociale verzekeringen

9.

schulden ter zake van pensioenen

10.

overige schulden

11.

overlopende passiva

H

Voorzieningen

1.

voor pensioenen

2.

voor belastingen

3.

overige

I

Achtergestelde schulden

J

Eigen vermogen

I

Geplaatst kapitaal

II

Agio

III

Herwaarderingsreserve

IV

Wettelijke en statutaire reserves

V

Koersverschillenreserve

VI

Overige reserves

VII

Onverdeelde winst

Model

R

Balans per

A

Beleggingen

A

Eigen vermogen

I

Terreinen en gebouwen

I

geplaatst kapitaal

1.

in eigen gebruik

II

agio

2.

overige terreinen en gebouwen

III

herwaarderingsreserve

IV

wettelijke en statutaire reserves

II

Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

V

koersverschillenreserve

1.

deelnemingen in groepsmaatschappijen

VI

overige reserves

2.

obligaties uitgegeven door en vorderingen op groepsmaatschappijen

VII

onverdeelde winst

3.

andere deelnemingen

B

Achtergestelde schulden

4.

obligaties uitgegeven door en vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen

C

Voorzieningen

1.

voor pensioenen

III

Overige financiële beleggingen

2.

voor belastingen

1.

aandelen, deelnemingsbewijzen en andere niet-vast-

3.

overige

rentende waardepapieren

2.

obligaties en andere vastrentende waardepapieren

D

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

3.

vorderingen uit hypothecaire leningen

1.

uit hoofde van effectentransacties aan

4.

vorderingen uit andere leningen

1.1.

commissionairs

5.

deposito’s bij banken

1.2.

anderen

6.

andere financiële beleggingen

2.

converteerbare leningen

3.

andere obligaties en onderhandse leningen

B

Vorderingen

4.

schulden aan banken

I

uit hoofde van effectentransacties op

5.

te betalen wissels en chèques

1.

commissionairs

6.

schulden aan groepsmaatschappijen

2.

anderen

7.

schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin

II

Overige vorderingen

wordt deelgenomen

III

Overlopende activa

8.

belastingen en premies sociale verzekeringen

9.

schulden ter zake van pensioenen

C

Overige activa

10.

overige schulden

I

Vaste activa

11.

overlopende passiva

1.

immateriële vaste activa

1.1.

kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen

E

Kortlopende schulden

1.2.

kosten van onderzoek en ontwikkeling

(ten hoogste 1 jaar)

1.3.

concessies, vergunningen en intellectuele

1.

uit hoofde van effectentransacties aan

eigendom

1.1.

commissionairs

1.4.

goodwill

1.2.

anderen

1.5.

vooruitbetaald op immateriële vaste activa

2.

converteerbare leningen

2.

materiële vaste activa

3.

andere obligaties en onderhandse leningen

3.

financiële vaste activa

4.

schulden aan banken

II

Liquide middelen

5.

te betalen wissels en chèques

III

Andere activa

6.

schulden aan groepsmaatschappijen

7.

schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen

8.

belastingen en premies sociale verzekeringen

9.

schulden ter zake van pensioenen

10.

overige schulden

11.

overlopende passiva

Model

S