Aanpassing bevoegdheidsregeling Middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs

De minister van Onderwijs en Wetenschappen,
Gelet op de Wet van 14 oktober 1982, houdende invoering van het middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs (m.d.g.o.) (Wet invoering m.d.g.o., Stb. 1982, 579);
De Onderwijsraad gehoord (adviezen van 18 januari 1983, nr. OR VII/81 T en van 20 maart 1984, nr. OR VII/190 T)

Besluit:

Artikel

1

Vervallen

Artikel

2

Artikel

3

Vervallen

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Onverminderd het in de artikelen 1 tot en met 5 bepaalde is de leraar die op 31 juli 1984 op grond van artikel 33, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, dan wel een der artikelen 109, 110, tweede lid, 112, eerste lid, 113 of 114 van de Overgangswet WVO bevoegd was onderwijs te geven aan een school voor m.h.n.o. of m.s.p.o. in een vak dat in het m.d.g.o. onder dezelfde benaming niet voorkomt, en die tussen 1 augustus 1979 en 1 augustus 1984 gedurende een al dan niet aaneengesloten periode van ten minste 40 schoolweken als leraar of als (adjunct-)directeur was verbonden aan een school voor l.h.n.o., m.h.n.o. en/of volledig dag-m.s.p.o., bevoegd tot het geven van voortgezet onderwijs aan scholen voor m.d.g.o. in het vak of de vakken door mij nader aan te geven die aansluiten bij het vak waarop de bevoegdheid op 31 juli 1984 betrekking had. De bevoegdheid kan worden beperkt tot door mij nader aan te geven afdelingen.

Artikel

7

Onverminderd het in de artikelen 1 tot en met 6 bepaalde is de leraar die op 31 juli 1984 daartoe als bevoegd aangemerkt zijnde, was verbonden als leraar in een vak aan een school voor m.h.n.o. en/of volledig dag-m.s.p.o., bevoegd tot het geven van onderwijs aan een school voor m.d.g.o. in dat vak. De bevoegdheid kan worden beperkt tot door mij nader aan te geven afdelingen.

Artikel

8

Vervallen

Artikel

9

Vervallen

Bijlage

I

Vervallen

Bijlage

II

Vervallen

Bijlage

III

Vervallen