Besluit representatieve organisaties Wet tarieven gezondheidszorg 1984

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;
Gelezen de ingediende verzoeken;

Besluit:

Artikel

1

Als representatieve organisaties van de hieronder genoemde organen voor gezondheidszorg, onderscheidenlijk ziektekostenverzekeraars worden aangewezen:

 • A.

  van de huisartsen en van de apotheekhoudende huisartsen;

  Landelijke Huisartsen Vereniging;

 • B.

  van de apothekers;

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie;

 • C.

  van de tandartsen en tandarts-specialisten:

  Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde; Associatie Nederlandse Tandartsen;

 • D.

  van de medische specialisten als bedoeld in artikel 1, onder B, sub 5, en artikel 2, onder b voor zover het personen betreft, van het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992:

  Orde van Medisch Specialisten;

 • E.

  van de verloskundigen:

  Nederlandse Organisatie van Verloskundigen;

 • F.

  van de fysiotherapeuten:

  Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie;

 • G.

  van de oefentherapeuten Cesar en Mensendieck:

  Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck;

 • H.

  vervallen;

 • I.

  van de logopedisten;

  Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie;

 • J.

  vervallen;

 • K.

  van de ziekenfondsen:

  Zorgverzekeraars Nederland;

 • L.

  van de particuliere ziektekostenverzekeraars:

  Zorgverzekeraars Nederland;

 • M.

  van de organen welke publiekrechtelijke ziektekostenregelingen voor ambtenaren uitvoeren:

  Kontaktcommissie Publiekrechtelijke Ziektekostenregelingen voor ambtenaren;

 • N.

  van de ziekenhuizen,

  sanatoria,

  epilepsie-inrichtingen,

  kraaminrichtingen,

  dialysecentra,

  beademingscentra,

  radiotherapeutische centra,

  instellingen, niet behorende tot hiervoor, onder N genoemde categorieën, opgericht door een of meer tot die categorieën behorende instellingen voor gezondheidszorg, waarvan de werkzaamheden er uitsluitend of in hoofdzaak op zijn gericht ten behoeve van laatstbedoelde instellingen een deel van de door hen te leveren gezondheidszorgprestaties te verrichten:

  De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen:

 • O.

  van de academische ziekenhuizen, instellingen, niet behorende tot hiervoor, onder O genoemde categorieën, opgericht door een of meer tot die categorieën behorende instellingen voor gezondheidszorg, waarvan de werkzaamheden er uitsluitend of in hoofdzaak op zijn gericht ten behoeve van laatstbedoelde instellingen een deel van de door hen te leveren gezondheidszorgprestaties te verrichten:

  de Vereniging van Academische Ziekenhuizen;

 • P.

  van de psychiatrische ziekenhuizen, instellingen voor psychiatrische deeltijdbehandeling,

  regionale instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg,

  regionale instellingen voor beschermd wonen,

  instellingen, niet behorende tot hiervoor, onder P genoemde categorieën, opgericht door een of meer tot die categorieën behorende instellingen voor gezondheidszorg, waarvan de werkzaamheden er uitsluitend of in hoofdzaak op zijn gericht ten behoeve van laatstbedoelde instellingen een deel van de door hen te leveren gezondheidszorgprestaties te verrichten:

  Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland.

 • Q.

  van de instellingen voor zover deze zijn toegelaten op grond van artikel 8 van de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten dan wel erkend zijn op grond van artikel 17 van de Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening om zorg te verlenen als bedoeld in de artikelen 3, 4, 5, 6, 7 of 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ: Arcares;

 • R.

  van de zwakzinnigeninrichtingen, inrichtingen voor zintuiglijk gehandicapten,

  ‘Het Dorp’,

  instellingen, niet behorende tot hiervoor, onder R genoemde categorieën, opgericht door een of meer tot die categorieën behorende instellingen voor gezondheidszorg, waarvan de werkzaamheden er uitsluitend of in hoofdzaak op zijn gericht ten behoeve van laatstbedoelde instellingen een deel van de door hen te leveren gezondheidszorgprestaties te verrichten:

  de Nederlandse Vereniging voor Gehandicaptenzorg;

 • S.

  van de revalidatiecentra, inrichtingen voor revalidatiedagbehandeling:

  instellingen, niet behorende tot hiervoor, onder 5 genoemde categorieën, opgericht door een of meer tot die categorieën behorende instellingen voor gezondheidszorg, waarvan de werkzaamheden er uitsluitend of in hoofdzaak op zijn gericht ten behoeve van laatstbedoelde instellingen een deel van de door hen te leveren gezondheidszorgprestaties te verrichten:

  de Vereniging van Revalidatiezorg in Nederland.

 • T.

  van de kraamcentra en de personen of instellingen die thuiszorg leveren die niet wordt geleverd op grond van artikel 15 van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering: de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg.

 • U.

  van vervoerders voor zover zij ambulancevervoer verrichten waarop de Wet ambulancevervoer van toepassing is:

  Landelijke Federatie voor Ambulancezorg.

 • V.

  van de zelfstandige behandelcentra die als zodanig in het bezit zijn van een vergunning ingevolge het bepaalde bij of krachtens de Wet ziekenhuisvoorzieningen: Nederlandse Raad van Particuliere Klinieken.

 • W.

  van de entadministraties als bedoeld in de artikelen 17 en 18 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ: Landelijke Vereniging van Entadministraties;

 • X.

  van de gezondheidscentra; Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn;

 • Y.

  van de vrijgevestigde diëtisten; Nederlandse Vereniging van Diëtisten;

 • Z.

  van de vrijgevestigde psychotherapeuten; Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten.

Artikel

3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop het in de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst.

Artikel

4

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit representatieve organisaties Wet tarieven gezondheidszorg 1984.

Leidschendam
De Staatssecretaris voornoemd, J. P. van derReijden