Aanwijzing ambtenaren

De Staatssecretaris van Landbouw en Visserij.
Gelet op de artikelen 5, eerste lid, 6, eerste lid, 51, eerste lid, 53, vierde lid, en 56, onderdeel a, van het Vleeskeuringsbesluit (Stb. 1957, 29) en op artikel 2, onderdelen a en b, van het Koninklijk besluit van 26 november 1957 (Stb. 513);

Besluit:

Artikel

2

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage
De Staatssecretaris van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De secretaris-generaal,
G. J. van Dinter