Besluit van 4 juli 1984, houdende herindeling van departementale taken met betrekking tot het wetenschapsbeleid en het technologiebeleid

Besluit herindeling departementale taken met betrekking tot het wetenschapsbeleid en het technologiebeleid

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 25 juni 1984, nr. 346128, gedaan mede namens Onze Ministers van Onderwijs en Wetenschappen, van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Artikel

2

De organisatorische afwikkeling, verband houdende met het in artikel 1 bepaalde, wordt opgedragen aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken.

Artikel

3

Dit besluit treedt in werking met ingang van heden en werkt terug tot en met 6 september 1983.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Minister van Binnenlandse Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen en de departementen van algemeen bestuur.

's-Gravenhage,
Beatrix
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, R. F. M. Lubbers
De Minister van Justitie, F. Korthals Altes