Wet van 24 april 1986, houdende Wet op de studiefinanciering

Wet op de studiefinanciering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te komen tot een nieuw stelsel van studiefinanciering;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk

I

Artikel

1

Begripsbepalingen

Vervallen

Artikel

2

Doel van de wet

Vervallen

Artikel

3

Peildata

Vervallen

Artikel

3a

Regeling omtrent verzoek

Vervallen

Artikel

4

Woonplaats

Vervallen

Artikel

5

Vaststelling onderwijssoort

Vervallen

Artikel

6

Werkingssfeer

Vervallen

Hoofdstuk

II

Titel

1

Artikel

7

Nationaliteit

Vervallen

Artikel

8

Leeftijd

Vervallen

Artikel

9

Onderwijssoort

Vervallen

Artikel

10

Einde van een studie

Vervallen

Artikel

11

Minimale opleidingsduur

Vervallen

Titel

2

Artikel

12

De samenstelling van het maandbudget

Vervallen

Artikel

13

Toeslag partner

Vervallen

Artikel

14

Toeslag één-oudergezin

Vervallen

Artikel

15

De verdeling van het maandbudget

Vervallen

Artikel

16

De basisbeurs

Vervallen

Artikel

16a

De aanvullende beurs voor korting

Vervallen

Artikel

17

De rentedragende lening

Vervallen

Artikel

17a

Gevallen waarin de toelage na korting uitsluitend rentedragende lening is

Vervallen

Artikel

17b

Tijdelijke regeling van de gevallen waarin de toelage na korting wegens gebrek aan studievoortgang in het hoger onderwijs uitsluitend rentedragende lening is

Vervallen

Artikel

17e

Gevallen waarin de toelage, die als voorwaardelijk toegekende rentedragende lening was uitgekeerd, wegens voldoende studieprestaties in het hoger onderwijs wordt omgezet in beurs

Vervallen

Artikel

17f

Omzetting van de eerste 12 maanden voorwaardelijk toegekende rentedragende lening voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, eerste lid

Vervallen

Artikel

17fa

Alsnog omzetting van de eerste 12 maanden voorwaardelijk toegekende rentedragende lening voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, eerste lid

Vervallen

Artikel

17fb

Alsnog omzetting van de eerste 12 maanden voorwaardelijk toegekende rentedragende lening voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, eerste lid, die godgeleerdheid volgen met een deficiënt vakkenpakket

Vervallen

Artikel

17g

Omzetting van dertiende en volgende maanden voorwaardelijk toegekende rentedragende lening voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, eerste lid

Vervallen

Artikel

17h

Omzetting vanaf de eerste maand van voorwaardelijk toegekende rentedragende lening voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, tweede lid

Vervallen

Artikel

17i

Omzetting van voorwaardelijk toegekende rentedragende lening in beurs bij behalen kandidaatsexamen

Vervallen

Titel

3

§

1

Artikel

18

Korting op de aanvullende beurs

Vervallen

Artikel

19

Verdeling van de kortingsbedragen wegens inkomen van de ouders over hun studiefinancieringsgerechtigde kinderen die een aanvullende beurs hebben aangevraagd

Vervallen

Artikel

20

Vervallen

Artikel

21

Kortingsbedrag wegens inkomen van een ouder

Vervallen

Artikel

22

Terugval in inkomen

Vervallen

Artikel

23

Nog niet vastgesteld of nog niet bekend inkomen

Vervallen

Artikel

24

Andere aanpassing van de invloed van het ouderlijk inkomen

Vervallen

§

2

Artikel

25

Vervallen

Artikel

26

Vordering van de Informatie Beheer Groep wegens eigen inkomsten van de studerende

Vervallen

Artikel

27

Vervallen

Artikel

28

Vervallen

Titel

4

Artikel

29

Verzoek om studiefinanciering

Vervallen

Artikel

30

Toekenning van studiefinanciering

Vervallen

Artikel

31

Gedeeltelijke toekenning

Vervallen

Artikel

31a

Tijdelijke regeling van de voorwaardelijke toekenning van studiefinanciering en latere vaststelling van de onvoorwaardelijke vorm ervan

Vervallen

Artikel

31b

Omzetting van integrale lening in gemengde toelage

Vervallen

Artikel

31c

Toekenning van het beursdeel van de studiefinanciering voor het hoger onderwijs als voorwaardelijke rentedragende lening en latere omzetting van die lening dan wel vaststelling van de onvoorwaardelijke vorm ervan

Vervallen

Artikel

31d

Vaststelling van de onvoorwaardelijke vorm van de toegekende rentedragende lening met betrekking tot de eerste 12 maanden in het hoger onderwijs voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, eerste lid

Vervallen

Artikel

31e

Vaststelling van de omzetting van voorwaardelijk toegekende rentedragende lening, bedoeld in de artikelen 17g en 17h met betrekking tot studerenden aan instellingen waarop artikel 7.9d van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van toepassing is en daaraan gelijk gestelde instellingen

Vervallen

Artikel

31f

Vaststelling van de omzetting van voorwaardelijk toegekende rentedragende lening, bedoeld in de artikelen 17g en 17h, met betrekking tot studerenden aan andere instellingen dan bedoeld in artikel 31e, tweede lid

Vervallen

Artikel

31fa

Vaststelling van de omzetting van voorwaardelijk toegekende rentedragende lening, bedoeld in artikel 17i

Vervallen

Artikel

31g

Toekenning van f 0,00 i.p.v. lening

Vervallen

Artikel

32

Toekenningsperiode

Vervallen

Artikel

32a

De vorm waarin de reisvoorziening wordt toegekend

Vervallen

Artikel

32b

Regels voor toekenning van de reisvoorziening als kaart

Vervallen

Artikel

32c

De rechtspersoon die de als kaart toegekende reisvoorziening verstrekt

Vervallen

Artikel

32d

Voor wie buiten Nederland een volledige opleiding doet; geen reisvoorziening als kaart maar voorziening in geld

Vervallen

Artikel

32e

Periode van geldigheid van de kaart; omvang van de rechten, verbonden aan de kaart

Vervallen

Artikel

32f

De plicht de kaart tijdig in te leveren

Vervallen

Artikel

32g

Duplicaten van de kaart

Vervallen

Artikel

32h

Vergoeding wanneer ten onrechte geen kaart of duplicaat is ontvangen; geen andere vergoeding

Vervallen

Artikel

32i

Nadere regels voor reizen van en naar Wadden-eilanden

Vervallen

Artikel

32j

Reisvoorziening geheel of gedeeltelijk in de vorm van geld

Vervallen

Artikel

33

Minderjarigheid

Vervallen

Titel

5

Artikel

34

Verplichting terugbetaling studieschuld

Vervallen

Artikel

34a

Overzicht opgebouwde studieschuld

Vervallen

Artikel

35

Vaststelling rentepercentage

Vervallen

Artikel

36

Renteberekening

Vervallen

Artikel

37

De terugbetalingsperiode

Vervallen

Artikel

38

De aanloopfase

Vervallen

Artikel

39

De aflosfase

Vervallen

Artikel

40

Achterstallige schuld

Vervallen

Artikel

41

Vaststelling en betaling van de terugbetalingstermijnen

Vervallen

Artikel

42

Vaststelling van de draagkracht van de debiteur

Vervallen

Artikel

43

De draagkracht van de debiteur uit inkomen op jaarbasis

Vervallen

Artikel

44

Terugval in inkomen

Vervallen

Artikel

45

Andere aanpassing van de draagkracht van de debiteur

Vervallen

Artikel

46

Draagkracht partner van debiteur

Vervallen

Artikel

47

Op verzoek draagkracht partner niet meetellen

Vervallen

Artikel

48

Partner van debiteur ook debiteur

Vervallen

Artikel

49

Wijziging van de maandelijkse termijn

Vervallen

Artikel

50

Garantiebepalingen

Vervallen

Titel

6

Artikel

51

Aanpassing van normbedragen levensonderhoud en boeken en leermiddelen en van de toeslagen voor partner en één-oudergezin

Vervallen

Artikel

52

Aanpassing basisbeurzen

Vervallen

Artikel

53

Aanpassing rentedragende lening

Vervallen

Artikel

54

Aanpassing van de bedragen van de vrije voet

Vervallen

Artikel

54a

Aanpassing van het bedrag van de reisvoorziening

Vervallen

Titel

7

Artikel

55

Herziening door de Informatie Beheer Groep

Vervallen

Artikel

55a

Herziening door de verstrekker van de kaart

Vervallen

Artikel

56

Bezwaarschriftprocedure

Vervallen

Artikel

57

Vervallen

Artikel

58

Verrekening teveel toegekende en uitbetaalde studiefinanciering

Vervallen

Titel

8

Artikel

58a

Omzetting van niet meer verrekenbare schulden in rentedragende lening

Vervallen

Hoofdstuk

III

Titel

1

Artikel

59

Vervallen

Artikel

60

Vervallen

Titel

2

Artikel

61

Vervallen

Titel

3

Artikel

62

Vervallen

Artikel

63

Vervallen

Artikel

64

Vervallen

Artikel

65

Vervallen

Titel

4

Artikel

66

Vervallen

Artikel

67

Vervallen

Artikel

68

Vervallen

Titel

5

Artikel

69

Vervallen

Artikel

70

Vervallen

Titel

6

Artikel

71

Vervallen

Artikel

72

Vervallen

Artikel

73

Vervallen

Artikel

74

Vervallen

Hoofdstuk

IV

Titel

1

Artikel

75

Vervallen

Artikel

76

Vervallen

Artikel

77

Vervallen

Artikel

78

Vervallen

Artikel

79

Vervallen

Artikel

80

Vervallen

Titel

2

Artikel

81

Vervallen

Artikel

82

Vervallen

Artikel

83

Vervallen

Artikel

84

Vervallen

Artikel

85

Vervallen

Artikel

86

Vervallen

Artikel

87

Vervallen

Titel

3

Artikel

88

Vervallen

Artikel

89

Vervallen

Artikel

90

Vervallen

Artikel

91

Vervallen

Artikel

92

Vervallen

Artikel

93

Vervallen

Artikel

94

Vervallen

Titel

4

Artikel

95

Vervallen

Artikel

96

Vervallen

Artikel

97

Vervallen

Artikel

98

Vervallen

Titel

5

Artikel

99

Vervallen

Titel

6

Artikel

100

Vervallen

Artikel

101

Vervallen

Titel

7

Artikel

102

Vervallen

Artikel

103

Vervallen

Artikel

104

Vervallen

Artikel

105

Vervallen

Hoofdstuk

V

Artikel

106

Uitbetaling en verrekening

Vervallen

Hoofdstuk

VI

Artikel

107

Invordering

Vervallen

Artikel

107a

Vervallen

Hoofdstuk

VII

Artikel

108

College van beroep studiefinanciering

Vervallen

Artikel

109

Samenstelling College van beroep studiefinanciering

Vervallen

Artikel

109a

Gerechtsauditeurs

Vervallen

Artikel

110

Benoeming

Vervallen

Artikel

111

Vereisten voor benoembaarheid

Vervallen

Artikel

111a

Onverenigbaarheden en nevenfuncties

Vervallen

Artikel

112

Rechtspositie

Vervallen

Artikel

112a

Deeltijd

Vervallen

Artikel

112b

Vervanging en waarneming

Vervallen

Artikel

113

Buitengewoon verlof

Vervallen

Artikel

114

Eed of belofte

Vervallen

Artikel

115

Ontslag, op non-actiefstelling en waarschuwing

Vervallen

Artikel

116

Klacht over uitoefening van bediening

Vervallen

Artikel

117

Samenstelling kamers

Vervallen

Artikel

117a

Werkwijze

Vervallen

Artikel

117b

Raadkamer

Vervallen

Artikel

117c

Geheimhouding

Vervallen

Artikel

117d

Inlichtingen en adviezen

Vervallen

Artikel

117e

Vergoeding

Vervallen

Artikel

118

Beroep tegen een besluit

Vervallen

Artikel

119

Het geding

Vervallen

Artikel

119a

Griffierecht

Vervallen

Artikel

119b

Verschoningsrecht

Vervallen

Artikel

120

Geen appel

Vervallen

Hoofdstuk

VIIA

Artikel

120a

Toezicht door de inspectie van het onderwijs

Vervallen

Hoofdstuk

VIII

Artikel

121

Verstrekken van inlichtingen door personen

Vervallen

Artikel

122

Inzage in schriftelijke stukken

Vervallen

Artikel

122a

Verstrekken van inlichtingen door de rechtspersoon, bedoeld in artikel 32c

Vervallen

Artikel

122b

Verstrekken van inlichtingen door onderwijsinstellingen

Vervallen

Artikel

123

Verstrekken van inlichtingen door organen met een publiekrechtelijke taak en door ziektekostenverzekeringsinstellingen als bedoeld in artikel 12, derde lid

Vervallen

Hoofdstuk

VIIIA

Artikel

123a

Het niet verstrekken van inlichtingen over studievoortgang

Vervallen

Artikel

123b

Het niet verstrekken van inlichtingen over langdurige afwezigheid van leerlingen

Vervallen

Artikel

123c

Het niet verstrekken van inlichtingen over studielast opleiding

Vervallen

Hoofdstuk

IX

Artikel

124

Het niet verstrekken van inlichtingen

Vervallen

Artikel

125

Opgave in strijd met de waarheid

Vervallen

Artikel

126

Overtreding van een bepaling krachtens deze wet

Vervallen

Artikel

127

Overtreding

Vervallen

Hoofdstuk

X

Artikel

128

Vervallen

Artikel

129

Vervreemding, verpanding, belening en beslag

Vervallen

Artikel

130

Bescherming persoonlijke levenssfeer

Vervallen

Artikel

130a

Inlichtingen aan particuliere ziektekostenverzekeraars

Vervallen

Artikel

131

Hardheidsclausule

Vervallen

Artikel

132

Bewaartermijn

Vervallen

Artikel

133

Vervallen

Artikel

134

Verslag werking wet

Vervallen

Hoofdstuk

XI

Artikel

135

Wijziging in de W.V.O.

Vervallen

Artikel

136

Wijzigingen in de W.W.O.

Vervallen

Artikel

137

Wijzigingen in de Wet op de Open Universiteit

Vervallen

Artikel

138

Vervallen

Artikel

139

Vervallen

Artikel

140

Vervallen

Hoofdstuk

XII

Overgangsbepalingen

Artikel

141

Aanvang terugbetaling renteloze voorschotten

Artikel

142

Samenloop terugbetalingen

Artikel

143

Gevolgen voor samenstelling minimum terugbetalingsbedrag

In geval van samenloop van terugbetalingen als bedoeld in artikel 142, wordt, zolang het renteloos voorschot nog niet is afgelost, voor de betrokkene artikel 41, derde lid, zo toegepast dat het minimum bedrag van f 1200,- wordt verminderd met het in het desbetreffende jaar terug te betalen bedrag aan renteloos voorschot.

Artikel

144

Nieuwe vaststelling termijn

Op 1 januari volgend op het tijdstip waarop de in artikel 142 bedoelde voorschotten volledig moeten zijn terugbetaald, wordt de termijn, bedoeld in artikel 41, opnieuw vastgesteld.

Artikel

145

Terugbetaling renteloze voorschotten

Artikel

146

Vervallen

Artikel

147

Overgangsbepaling rijksstudietoelage

Op een studerende van 18 jaren en ouder die tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet op grond van een onderwijswet een rijksstudietoelage werd toegekend voor het volgen van wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs dan wel op een studerende van 21 jaren en ouder die een soortgelijke rijksstudietoelage werd toegekend voor het volgen van overig voortgezet onderwijs, is met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet hoofdstuk II met uitzondering van artikel 8 van overeenkomstige toepassing tot het moment waarop hij de voor inwerkingtreding van deze wet aangevangen studie heeft voltooid dan wel gestaakt.

Artikel

148

Overgangsbepaling studerende die ouderonafhankelijk is

Op een studerende aan wie tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet op grond van een onderwijswet een rijksstudietoelage werd toegekend onafhankelijk van het inkomen van de ouders of een van hen is met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet hoofdstuk II uitgezonderd paragraaf 2 van titel 3 van overeenkomstige toepassing tot het moment waarop hij de voor de inwerkingtreding van deze wet aangevangen studie heeft voltooid dan wel gestaakt.

Artikel

149

Vervallen

Artikel

150

Verrekening kinderbijslag

Vervallen

Artikel

150a

Vervallen

Hoofdstuk

XIII

Inwerkingtreding

Artikel

151

Inwerkingtreding

Artikel

151a

Beslistermijnen tegemoetkoming in de studiekosten

Vervallen

Artikel

151b

Beroep tegemoetkoming in de studiekosten

Vervallen

Artikel

152

Citeertitel

Deze wet kan worden aangehaald als "Wet op de studiefinanciering".

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen, W. J. Deetman
De Minister van Landbouw en Visserij, G. J. M. Braks
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf
De Staatssecretaris van Financiën, H. E. Koning
De Minister van Justitie, F. Korthals Altes

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I

Algemene bepalingen

Artikel 1.

Begripsbepalingen

Artikel 2.

Doel van de wet

Artikel 3.

Peildata

Artikel 3a.

Regeling omtrent verzoek

Artikel 4.

Woonplaats

Artikel 5.

Vaststelling onderwijssoort

Artikel 6.

Werkingssfeer

Hoofdstuk II

Studerenden tot 27 jaren die volledig hoger onderwijs volgen, alsmede studerenden van 18 tot 27 jaren die overig volledig onderwijs volgen

Titel 1

Werkingssfeer

Artikel 7.

Nationaliteit

Artikel 8.

Leeftijd

Artikel 9.

Onderwijssoort

Artikel 10.

Einde van een studie

Artikel 11.

Minimale opleidingsduur

Titel 2

Het standaardbudget en de vorm van de toelage

Artikel 12.

De samenstelling van het maandbudget

Artikel 13.

Toeslag partner

Artikel 14.

Toeslag één-oudergezin

Artikel 15.

De verdeling van het maandbudget

Artikel 16.

De basisbeurs

Artikel 16a.

De aanvullende beurs voor korting

Artikel 17.

De rentedragende lening

Artikel 17a.

Gevallen waarin de toelage na korting uitsluitend rentedragende lening is

Artikel 17b.

Tijdelijke regeling van de gevallen waarin de toelage na kortingwegens gebrek aan studievoortgang in het hoger onderwijs uitsluitend rentedragende lening is

Artikel 17d.

Langdurige afwezigheid in het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs: gevolgen voor de studiefinanciering

Artikel 17e

Gevallen waarin de toelage, die als voorwaardelijk toegekende rentedragende lening was uitgekeerd, wegens voldoende studieprestaties in het hoger onderwijs wordt omgezet in beurs

Artikel 17f

Omzetting van de eerste 12 maanden voorwaardelijk toegekende rentedragende lening voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, eerste lid

Artikel 17fa

Alsnog omzetting van de eerste 12 maanden voorwaardelijk toegekende rentedragende lening voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, eerste lid.

Artikel 17fb

Alsnog omzetting van de eerste 12 maanden voorwaardelijk toegekende rentedragende lening voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, eerste lid, die godgeleerdheid volgen met een deficiënt vakkenpakket

Artikel 17g

Omzetting van dertiende en volgende maanden voorwaardelijk toegekende rentedragende lening voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, eerste lid

Artikel 17h

Omzetting vanaf de eerste maand van voorwaardelijk toegekende rentedragende lening voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, tweede lid.

Artikel 17i

Omzetting van voorwaardelijk toegekende rentedragende lening in beurs bij behalen kandidaatsexamen

Titel 3

Korting op de aanvullende beurs wegens inkomen van de ouders en vordering van de Informatie Beheer Groep wegens eigen inkomsten van de studerende

§ 1

Korting op aanvullende beurs wegens inkomen van de ouders

Artikel 18.

Korting op de aanvullende beurs

Artikel 19.

Verdeling van de kortingsbedragen wegens inkomen van de ouders over hun studiefinancieringsgerechtigde kinderen die een aanvullende beurs hebben aangevraagd

Artikel 20.

vervallen

Artikel 21.

Kortingsbedrag wegens inkomen van een ouder

Artikel 22.

Terugval in inkomen

Artikel 23.

Nog niet vastgesteld of nog niet bekend inkomen

Artikel 24

Andere aanpassing van de invloed van het ouderlijk inkomen.

§ 2

Vordering van de Informatie Beheer Groep wegens eigen inkomsten van de studerende

Artikel 25.

vervallen

Artikel 26.

Vordering van de Informatie Beheer Groep wegens eigen inkomsten van de studerende

Artikel 27.

vervallen

Artikel 28.

vervallen

Titel 4

Verzoek en toekenning

Artikel 29.

Verzoek om studiefinanciering

Artikel 30.

Toekenning van studiefinanciering

Artikel 31.

Gedeeltelijke toekenning

Artikel 31a.

Tijdelijke regeling van de voorwaardelijke toekenning van studiefinanciering en latere vaststelling van de onvoorwaardelijke vorm ervan

Artikel 31b.

Omzetting van integrale lening in gemengde toelage

Artikel 31c

Toekenning van het beursdeel van de studiefinanciering voor het hoger onderwijs als voorwaardelijke rentedragende lening en latere omzetting van die lening dan wel vaststelling van de onvoorwaardelijke vorm ervan

Artikel 31d

Vaststelling van de onvoorwaardelijke vorm van de toegekende rentedragende lening met betrekking tot de eerste 12 maanden in het hoger onderwijs voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, eerste lid

Artikel 31e

Vaststelling van de omzetting van voorwaardelijk toegekende rentedragende lening, bedoeld in de artikelen 17g en 17h met betrekking tot studerenden aan instellingen waarop artikel 7.9b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van toepassing is en daaraan gelijk gestelde instellingen

Artikel 31f

Vaststelling van de omzetting van voorwaardelijk toegekende rentedragende lening, bedoeld in de artikelen 17g en 17h, met betrekking tot studerenden aan andere instellingen dan bedoeld in artikel 31e, tweede lid

Artikel 31fa

Vaststelling van de omzetting van voorwaardelijk toegekende rentedragende lening, bedoeld in artikel 17i

Artikel 31g.

Toekenning van f 0,00 i.p.v. lening

Artikel 32.

Toekenningsperiode

Artikel 32a.

De vorm waarin de reisvoorziening wordt toegekend

Artikel 32b.

Regels voor toekenning van de reisvoorziening als kaart

Artikel 32c.

De rechtspersoon die de als kaart toegekende reisvoorziening verstrekt

Artikel 32d.

Voor wie buiten Nederland een volledige opleiding doet, geen reisvoorziening als kaart maar voorziening in geld

Artikel 32e.

Periode van geldigheid van de kaart; omvang van de rechten, verbonden aan de kaart

Artikel 32f.

De plicht de kaart tijdig in te leveren

Artikel 32g.

Duplicaten van de kaart

Artikel 32h.

Vergoeding wanneer ten onrechte geen kaart of duplicaat is ontvangen; geen andere vergoeding

Artikel 32i.

Nadere regels voor reizen van en naar Wadden-eilanden

Artikel 32j.

Reisvoorziening geheel of gedeeltelijk in de vorm van geld

Artikel 33.

Minderjarigheid

Titel 5

Opbouw en terugbetaling studieschuld

Artikel 34.

Verplichting terugbetaling studieschuld

Artikel 34a.

Overzicht opgebouwde studieschuld

Artikel 35.

Vaststelling rentepercentage

Artikel 36.

Renteberekening

Artikel 37.

De terugbetalingsperiode

Artikel 38.

De aanloopfase

Artikel 39.

De aflosfase

Artikel 40.

Achterstallige schuld

Artikel 41.

Vaststelling en betaling van de terugbetalingstermijnen

Artikel 42.

Vaststelling van de draagkracht van de debiteur

Artikel 43.

De draagkracht van de debiteur uit inkomen op jaarbasis

Artikel 44.

Terugval in inkomen

Artikel 45.

Andere aanpassing van de draagkracht van de debiteur

Artikel 46.

Draagkracht partner van debiteur

Artikel 47.

Op verzoek draagkracht partner niet meetellen

Artikel 48.

Partner van de debiteur ook debiteur

Artikel 49.

Wijziging van de maandelijkse termijn

Artikel 50.

Garantiebepalingen

Titel 6

Aanpassing

Artikel 51

Aanpassing van normbedragen levensonderhoud en boeken en leermiddelen en van de toeslagen voor partner en één-oudergezin

Artikel 52.

Aanpassing basisbeurzen

Artikel 53.

Aanpassing rentedragende lening

Artikel 54

Aanpassing van de bedragen van de vrije voet.

Artikel 54a.

vervallen

Titel 7

Herziening en bezwaar

Artikel 55.

Herziening door de Informatie Beheer Groep

Artikel 55a.

Herziening door de verstrekker van de kaart

Artikel 56.

Bezwaarschriftprocedure

Artikel 57.

vervallen.

Artikel 58.

Verrekening teveel toegekende en uitbetaalde studiefinanciering

Titel 8

Omzetting van niet meer verrekenbare schulden in rentedragende lening

Artikel 58a.

Omzetting van niet meer verrekenbare schulden in rentedragende lening

Hoofdstuk III

vervallen

Hoofdstuk IV

vervallen

Hoofdstuk V

Uitbetaling en verrekening

Artikel 106.

Uitbetaling en verrekening

Hoofdstuk VI

Invordering

Artikel 107.

Invordering

Hoofdstuk VII

Beroep

Artikel 108.

College van beroep studiefinanciering

Artikel 109.

Samenstelling College van beroep studiefinanciering

Artikel 109a.

Gerechtsauditeurs

Artikel 110.

Benoeming

Artikel 111.

Vereisten voor benoembaarheid

Artikel 111a.

vervallen

Artikel 112.

Rechtspositie

Artikel 112a.

vervallen

Artikel 112b.

Vervanging en waarneming

Artikel 113.

vervallen

Artikel 114.

Eed of belofte

Artikel 115.

Ontslag, op non-actiefstelling en waarschuwing

Artikel 116.

Klacht over uitoefening van bediening

Artikel 117.

Samenstelling kamers

Artikel 117a.

Werkwijze

Artikel 117b.

Raadkamer

Artikel 117c.

Geheimhouding

Artikel 117d.

Inlichtingen en adviezen

Artikel 117e.

Vergoeding

Artikel 118.

Beroep tegen een besluit

Artikel 119.

Het geding

Artikel 119a.

Griffierecht

Artikel 119b.

Verschoningsrecht

Artikel 120.

Geen appel

Hoofdstuk VIIA

Toezicht

Artikel 120a.

Toezicht door de inspectie van het onderwijs

Hoofdstuk VIII.

Het verstrekken van inlichtingen aan de Minister of de Informatie Beheer Groep

Artikel 121.

Verstrekken van inlichtingen door personen

Artikel 122.

Inzage in schriftelijke stukken

Artikel 122a.

Verstrekken van inlichtingen door de rechtspersoon, bedoeld in artikel 32c,

Artikel 122b.

Verstrekken van inlichtingen door onderwijsinstellingen

Artikel 123.

Verstrekken van inlichtingen door organen met een publiekrechtelijke taak en door ziektekostenverzekeringsinstellingen als bedoeld in artikel 12,derde lid

Hoofdstuk VIIIA

Administratieve sancties

Artikel 123a.

Het niet verstrekken van inlichtingen over studievoortgang

Artikel 123b.

Het niet verstrekken van inlichtingen over langdurige afwezigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Artikel 123c.

Het niet verstrekken van inlichtingen over studielast opleiding

Hoofdstuk IX

Strafbepalingen

Artikel 124.

Het niet verstrekken van inlichtingen

Artikel 125.

vervallen

Artikel 126.

Overtreding van een bepaling krachtens deze wet

Artikel 127.

Overtreding

Hoofdstuk X

Bijzondere bepalingen

Artikel 128.

Artikel 129.

Vervreemding, verpanding, belening en beslag

Artikel 130.

Bescherming persoonlijke levenssfeer

Artikel 130a.

Inlichtingen aan particuliere ziektekostenverzekeraars

Artikel 131.

Hardheidsclausule

Artikel 132.

Bewaartermijn

Artikel 133.

vervallen.

Artikel 134.

Verslag werking wet

Hoofdstuk XI

Wijzigingen in andere wetgeving

Artikel 135.

Wijziging in de W.V.O.

Artikel 136.

Wijzigingen in de W.W.O.

Artikel 137.

Wijziging in de Wet op de Open Universiteit

Artikel 138.

Artikel 139.

Artikel 140.

Hoofdstuk XII

Overgangsbepalingen

Artikel 141.

Aanvang terugbetaling renteloze voorschotten

Artikel 142.

Samenloop van terugbetalingen

Artikel 143.

Gevolgen voor samenstelling minimum terugbetalingsbedrag

Artikel 144.

Nieuwe vaststelling termijn

Artikel 145.

Terugbetaling renteloze voorschotten

Artikel 146.

Artikel 147.

Overgangsbepaling rijksstudietoelage

Artikel 148.

Overgangsbepaling studerende die ouderonafhankelijk is

Artikel 149.

Artikel 150.

Verrekening kinderbijslag

Artikel 150a.

vervallen

Hoofdstuk XIII

Slotbepalingen

Artikel 151.

Inwerkingtreding

Artikel 151a.

vervallen

Artikel 151b.

vervallen

Artikel 152.

Citeertitel