Besluit van 27 augustus 1986, houdende regelen omtrent de wijze van verpakking en etikettering van diergeneesmiddelen

Besluit verpakking en etikettering diergeneesmiddelen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij, van 18 december 1985, no. J 7942, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur na overleg met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gehoord de Dibevo, de Vereniging van Fabrikanten en Groothandelaren in Veterinaire Produkten (Fagrovet), de Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland (Fidin), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Toevoegingsmiddelen (Nefato), de Nederlandse Associatie van Homeopathische/Farmaceutische Ondernemingen (Nehoma) en het Produktschap voor Veevoeder;
De Raad van State gehoord (advies van 5 maart 1986, nr. W11.85.0679/18.6.08.);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 15 augustus 1986, no. J. 2911, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur na overleg met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

4a

Artikel

5

Op de recipiënt en, in voorkomend geval, op de buitenverpakking van diergeneesmiddelen waarop hoofdstuk IV van de wet van toepassing is, dient onverminderd het bepaalde in artikel 4 of 6 te worden vermeld:

 • a.

  wanneer het diergeneesmiddel niet krachtens artikel 30, vierde lid, van de wet is aangewezen: "uitsluitend aflevering door de dierenarts of op recept van de dierenarts door de apotheker", danwel: "U.D.A.";

 • b.

  wanneer het diergeneesmiddel krachtens artikel 30, vierde lid, van de wet is aangewezen: "uitsluitend aflevering en toepassing door de dierenarts", dan wel: "U.D.D.".

Artikel

6

Artikel

7

Op de recipiënt en, in voorkomend geval, op de buitenverpakking van een door een dierenarts of apotheker ingevolge het bepaalde in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van de wet bereid diergeneesmiddel dienen, in afwijking van het bepaalde in artikel 6, te worden vermeld:

 • a.

  de naam van de bereider;

 • b.

  de naam van het diergeneesmiddel, onmiddellijk gevolgd door de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van werkzame bestanddelen, afhankelijk van de farmaceutische vorm aangegeven per dosis of in procenten;

 • c.

  de naam van de houder van het dier of de dieren waarvoor het middel is bereid;

 • d.

  de dosering waarin het diergeneesmiddel moet worden toegepast en wijze van toediening;

 • e.

  de bij aflevering van het dier of produkten van het dier in acht te nemen wachttermijn;

 • f.

  de datum van bereiding;

 • g.

  aanbevelingen omtrent het gebruik en de bewaring van het diergeneesmiddel;

 • h.

  de eventuele veiligheidsmaatregelen voor de gebruiker;

 • i.

  de uiterste gebruiksdatum, indien de maximale houdbaarheidstermijn minder dan drie jaar bedraagt.

Artikel

8

Artikel

9

Artikel

10

Artikel

11

Op de omdoos moet, onverminderd het bepaalde bij of krachtens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, worden vermeld:

 • a.

  de naam van het diergeneesmiddel en het nummer waaronder het is geregistreerd, danwel indien het een niet-geregistreerd diergeneesmiddel betreft de ingevolge artikel 6 van dit besluit voorgeschreven naam;

 • b.

  de naam en het adres van de registratiehouder;

 • c.

  het nummer van de partij.

Artikel

12

Artikel

13

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Landbouw en Visserij, G. J. M. Braks
De Minister van Justitie, F. Korthals Altes