Aanwijzing als instelling voor monsteronderzoek

Besluit aanwijzing laboratoria voor monsteronderzoek Diergeneesmiddelenwet

De minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

Aangewezen worden als instelling bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet voor het verrichten van monsteronderzoek:

  • het DLO-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten (RIKILT-DLO) te Wageningen;

  • Het Centraal laboratorium van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees te Wageningen;

  • het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) te Bilthoven;

  • het DLO-instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO) te Lelystad;

  • TNO Voeding te Zeist;

  • het laboratorium van de Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. te Deventer.

Artikel

1a

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing laboratoria voor monsteronderzoek Diergeneesmiddelenwet.

Artikel

2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage
De minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze.
De secretaris-generaal,
G. J. van Dinter