Wet van 14 mei 1987, houdende adviesorganen ten behoeve van de beleidsvoering inzake onderzoek en ontwikkeling op onderscheidene aandachtsgebieden

Raamwet sectorraden onderzoek en ontwikkeling

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten!
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het, ten behoeve van een op inzicht in maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen gefundeerde beleidsvoering inzake onderzoek en ontwikkeling, wenselijk is, met inachtneming van artikel 79 van de Grondwet, op onderscheidene aandachtsgebieden adviesorganen in te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§

1

Algemene bepalingen

Artikel

1

Begripsbepalingen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

sectorraad: een sectorraad als bedoeld in het eerste lid van artikel 2;

Onze minister: Onze minister, belast met de zorg voor de desbetreffende sectorraad;

Onze aangewezen ministers: Onze ministers, voor de desbetreffende sectorraad aangewezen bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 2.

§

2

Instelling en taak

Artikel

2

Instelling

Artikel

3

Taak

§

3

Samenstelling

Artikel

4

Samenstelling

Artikel

5

Benoeming, schorsing, ontslag

§

4

Inrichting en werkwijze

Artikel

6

Secretariaat

Artikel

7

Voorbereiding voorstellen

Een sectorraad kan de voorbereiding van een onderdeel van zijn werkzaamheden opdragen aan een commissie uit zijn midden. Indien het een tijdelijke commissie betreft, kunnen daarin mede zitting hebben personen die geen lid of adviserend lid van de sectorraad zijn.

Artikel

8

Minderheidsnota's

Voorstellen worden uitgebracht overeenkomstig het standpunt van de meerderheid van de leden van een sectorraad. Leden zijn bevoegd bij een voorstel minderheidsnota's toe te voegen.

Artikel

9

Verslag

Een sectorraad brengt Onze aangewezen ministers jaarlijks schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden gedurende het afgelopen kalenderjaar.

Artikel

10

Vervallen

§

5

Overige bepalingen

Artikel

11

Behandeling meerjarenvisie

Vervallen

Artikel

12

Overleg sectorraden

Artikel

13

Nationale raad voor landbouwkundig onderzoek

De Nationale raad voor landbouwkundig onderzoek wordt aangemerkt als sectorraad. Ten aanzien van deze raad kan worden afgeweken van de artikelen 2, 4 en 5.

§

6

Slotbepalingen

Artikel

14

Evaluatie

Binnen een termijn van vijf jaren na zijn instelling dan wel na een besluit tot verlenging brengt een sectorraad een rapport uit aan Onze minister, waarin de taakvervulling van de raad aan een onderzoek wordt onderworpen en voorstellen kunnen worden gedaan voor gewenste veranderingen.

Artikel

15

Inwerkingtreding; citeertitel

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen, W. J. Deetman
De Minister van Justitie, F. Korthals Altes