Besluit van 25 mei 1987, houdende overdracht van de departementale taak met betrekking tot het beheer van de staatswateren

Besluit overdracht van de departementale taak met betrekking tot het beheer van de staatswateren

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 18 mei 1987, nr. 377496;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Artikel

2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Binnenlandse Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan afschrift in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemden, de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen en Aruba en de ministeries.

's-Gravenhage,
Beatrix
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, R. F. M. Lubbers
De Minister van Justitie, F. Korthals Altes