Fiscale behandeling van African Management Services Company BV en haar personeel

Besluit van 8 juni 1989, nr. IFZ89/501

1

Inleiding

Te Amsterdam is gevestigd de ‘African Management Services Company BV’ (hierna te noemen: de Organisatie). De vennootschap is feitelijk uitvoerder van een cost sharing project dat onderdeel vormt van een United Nations Development Programme en heeft als doel overheden en bedrijven in Afrikaanse ontwikkelingslanden expertise op het gebied van bedrijfsmanagement bij te brengen.

Bij overeenkomst van 13 april 1989 tussen de Nederlandse regering en de Internationale Finance Corporation is de fiscale behandeling van AMSCO BV en haar personeel geregeld. De overeenkomst zal te zijner tijd worden opgenomen in IFZ-boekwerk, band A en band B onder nr. 329.07.00.

2

Belastingvrijstellingen van de organisatie

2.1

Algemeen

Naast de vrijstellingen van directe belastingen en van de belastingen van rechtsverkeer, zijn de volgende vrijstellingen aan de Organisatie verleend:

 • a.

  vrijstelling van belastingen, rechten en heffingen bij invoer en uitvoer door de Organisatie van goederen (inclusief motorrijtuigen), bestemd voor de uitoefening van haar officiële werkzaamheden;

 • b.

  vrijstelling van omzetbelasting begrepen in de prijs van hier te lande door de Organisatie betrokken goederen (exclusief motorrijtuigen) en diensten, bestemd voor de uitoefening van haar officiële werkzaamheden;

 • c.

  vrijstelling op haar verzoek van motorrijtuigenbelasting voor motorrijtuigen die op naam van de Organisatie in het kentekenregister zijn gesteld en die bestemd zijn voor de uitoefening van haar officiële werkzaamheden.

De vrijstelling is eerst van toepassing nadat de Inspecteur der motorrijtuigenbelasting daartoe een beschikking heeft afgegeven.

2.2

Belastingen bij invoer

De hiervoor onder 2.1, letter a, vermelde vrijstelling wordt bij invoer genoten op grond van een door de Inspecteur der invoerrechten en accijnzen te Amsterdam ter zake vooraf te verlenen vrijstellingsvergunning.

De goederen dienen ten invoer met voorwaardelijke vrijstelling van belasting worden aangegeven op een formulier ED 35 (Enig Document) met dien verstande dat geen zekerheid behoeft te worden gesteld.

Voor accijnsgoederen die uit entrepot of douaneloods worden betrokken is eveneens een vrijstellingsvergunning van de Inspecteur der invoerrechten en accijnzen te Amsterdam vereist, voor welk doel het aangifteformulier ‘Douane 39’ moet worden gebruikt; het formulier moet worden getekend door de Chief Executive Officer van de Organisatie of door een persoon die door hen is gemachtigd. Een lijst met de namen en de handtekeningen van gemachtigden is door het Ministerie van Financiën verstrekt aan de inspecteur.

De Inspecteur beschikt op het verzoek om vrijstelling door middel van de afgifte van het document. Voor de afgifte daarvan behoeft geen zekerheid te worden gesteld. De Inspecteur kan nadere voorwaarden vaststellen.

2.3

Invoer per post

Brieven, documenten en dergelijke, die per post worden ingevoerd, worden – mits aannemelijk is dat zij voor de Organisatie zijn bestemd – met vrijstelling van belasting toegelaten zonder dat een schriftelijke aangifte ten invoer behoeft te worden gedaan en zonder dat de hiervoor in 2.2 genoemde vrijstellingsvergunning is vereist.

2.4

Afzien van de vrijstelling

Indien van de vrijstelling wordt afgezien doordat aan met vrijstelling van belasting ingevoerde goederen als hiervoor bedoeld in 2.1, letter a, een andere bestemming wordt gegeven dan die welke aanleiding was tot het verlenen van de vrijstelling (bijv. door verkoop, schenking of verhuur), dient daarvan schriftelijk kennis te worden gegeven aan voornoemde inspecteur onder overlegging van een aangifte ten invoer tot verbruik. Daarbij dienen de belastingen te worden voldaan volgens de ten tijde van de aangifte geldende tarieven en over de waarde van de goederen eveneens op dat tijdstip.

2.5

Omzetbelasting

Ten aanzien van door de Organisatie hier te lande betrokken goederen en diensten, als hiervoor bedoeld in punt 2.1, letter b wordt vrijstelling van omzetbelasting verleend in de vorm van teruggaaf. Verzoeken voor een zodanige teruggaaf moeten binnen drie maanden na afloop van elk kwartaal worden ingediend bij de Inspecteur der omzetbelasting te Amsterdam met gebruikmaking van een formulier OB nr. 95.

De Inspecteur kan voorwaarden stellen inzake het overleggen van facturen en andere bescheiden ter staving van het verzoek.

Als minimumbedrag waarover belasting wordt terugbetaald, geldt een bedrag van ƒ 500 (exclusief omzetbelasting). Met betrekking tot facturen e.d. waarop een vergoeding van minder dan ƒ 500, in rekening wordt gebracht, wordt derhalve in beginsel geen teruggaaf verleend. Toegestaan is evenwel dat de Organisatie facturen met een vergoeding van minder dan ƒ 500 afkomstig van eenzelfde ondernemer, in een verzamelstaat samenvat indien:

 • a.

  zij doorlopende prestaties betreffen, zoals leveringen van gas, water en elektriciteit, waarvan de factuurdata binnen het desbetreffende kwartaal zijn gelegen;

 • b.

  de facturen anderszins voortvloeien uit één enkele opdracht of overeenkomst, mits de factuurdata eveneens binnen het desbetreffende kwartaal zijn gelegen.

2.6

Accijns van minerale oliën

Vrijstelling van accijns wordt verleend voor hier te lande betrokken minerale oliën, bestemd voor de uitoefening van de officiële werkzaamheden van de Organisatie waartoe behoren het gebruik voor haar motorrijtuigen en voor verwarming van haar officiële gebouwen.

De vrijstelling wordt verwezenlijkt door teruggaaf van de betaalde accijns.

Tot het verlenen van de teruggaaf is uitsluitend bevoegd de Inspecteur der invoerrechten en accijnzen te Amsterdam. Ter verkrijging van teruggaaf moet de Organisatie bij de Inspecteur een verzoek om teruggaaf indienen binnen drie maanden na afloop van het desbetreffende kwartaal. Het verzoek moet zijn vergezeld van de originele facturen die betrekking hebben op de levering van de minerale oliën. Voorzover het betreft minerale oliën die bestemd zijn voor gebruik in motorrijtuigen van de Organisatie kan worden volstaan met de overlegging van de afleveringsbonnen, onder voorwaarde dat deze de volgende gegevens bevatten:

 • naam van de leverancier;

 • naam van de bestuurder van het motorrijtuig;

 • soort, hoeveelheid en prijs van de minerale oliën;

 • plaats en datum van de aflevering;

 • kenteken van het motorrijtuig waaraan de olie is afgeleverd.

De afleveringsbon moet voor akkoord worden getekend zowel door de leverancier als door de bestuurder van het desbetreffende motorrijtuig. Bij het verzoek om teruggaaf moeten worden gevoegd de afleveringsbonnen alsmede een recapitulatie van de hoeveelheden. De Inspecteur plaatst op de overgelegde bescheiden, voor zover ze weer in het bezit van de Organisatie worden gesteld, een aantekening dat de vrijstelling is verleend.

2.7

Kenteken

Aan motorrijtuigen die op de voet van punt 2.2. worden ingevoerd, wordt door de Rijksdienst voor het Wegverkeer een kenteken met de letters GN of BN in de 8000-serie toegekend onder afgifte van een certificaat Benelux 4 (zonder zekerheidsstelling). Op het kenteken wordt vermeld: ‘Slechts geldig met Benelux 4.’

3

Belastingvrijstelling voor het personeel

3.1

Algemeen

De personeelsleden van de Organisatie genieten de navolgende vrijstellingen. Andere belastingvrijstellingen dan deze zijn niet voorzien.

3.2

Vrijstelling van belastingen naar het inkomen

De salarissen en emolumenten die de personeelsleden, genieten zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van bovengenoemde overeenkomst vrijgesteld van de heffing van nationale inkomstenbelasting.

De door de Organisatie uitbetaalde pensioenen en soortgelijke uitkeringen zijn echter wel belastbaar voor de inkomstenbelasting. Indien bij vertrek een uitkering plaatsvindt waarbij pensioenpremies worden terugbetaald vóórdat pensioenrechten zijn ontstaan, is deze niet belastbaar voor de inkomstenbelasting.

3.3

Stelsel van sociale zekerheid

Zolang de Organisatie geen eigen systeem voor sociale zekerheid kent, zijn de Nederlandse sociale verzekeringswetten op de personeelsleden van toepassing.

Zodra de Organisatie een eigen systeem voor sociale zekerheid invoert zal ik u daaromtrent inlichten.

3.4

Verhuisgoedvrijstelling

Aan de personeelsleden van de Organisatie wordt, indien zij hun normale verblijfplaats overbrengen, vrijstelling van belastingen als bedoeld in de artikelen 24 en 91 van de Regeling vrijstellingen belastingen bij invoer verleend voor de invoer van de tot hun verhuisgoed behorende persoonlijke goederen.