Wet van 3 juli 1989, houdende administratiefrechtelijke afdoening van inbreuken op bepaalde verkeersvoorschriften

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels vast te stellen om op zichzelf niet ernstige gedragingen in strijd met verkeersvoorschriften, gesteld bij of krachtens de Wegenverkeerswet en enkele andere wetten, in plaats van op strafrechtelijke wijze op administratiefrechtelijke wijze af te kunnen doen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk

I

Begripsbepalingen

Artikel

1

Hoofdstuk

II

Toepassingsgebied van de wet

Artikel

2

Hoofdstuk

III

Administratieve sanctie

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Indien is vastgesteld dat de gedraging heeft plaatsgevonden met of door middel van een motorrijtuig waarvoor een kenteken is opgegeven, en niet aanstonds is vastgesteld wie daarvan de bestuurder is, wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 31, tweede lid, de administratieve sanctie opgelegd aan degene op wiens naam het kenteken ten tijde van de gedraging in het kentekenregister was ingeschreven. Daarbij wordt hij gewezen op het bepaalde in artikel 8.

Artikel

5a

Indien is vastgesteld dat de gedraging heeft plaatsgevonden met of door middel van een motorrijtuig, waarmee een aanhangwagen waarvoor een kenteken is vereist, wordt voortbewogen, dan wel waaraan een aanhangwagen waarvoor een kenteken is vereist, is gekoppeld, en niet aanstonds is vastgesteld wie daarvan de bestuurder is, wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 31, tweede lid, de administratieve sanctie opgelegd aan degene op wiens naam het kenteken van het motorrijtuig ten tijde van de gedraging in het kentekenregister was ingeschreven. Indien het kenteken van het motorrijtuig niet is vastgesteld, wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 31, tweede lid, de administratieve sanctie opgelegd aan degene op wiens naam het kenteken van de aanhangwagen ten tijde van de gedraging in het kentekenregister was ingeschreven. In beide gevallen wordt hij gewezen op het bepaalde in artikel 8.

Artikel

5b

Artikel

5c

Indien geen administratieve sanctie kan worden opgelegd, omdat degene die ten tijde van de geconstateerde gedraging met of door middel van een motorrijtuig met een kenteken als bedoeld in artikel 4 van het Kentekenreglement was ingeschreven in het kentekenregister immuniteit geniet op grond van het volkenrecht, verstrekt de officier van justitie de gegevens, genoemd in artikel 4, eerste lid, tweede volzin aan Onze Minister van Buitenlandse Zaken ten behoeve van het versturen van een notificatie aan deze kentekenhouder.

Hoofdstuk

IV

Administratief beroep en bezwaar bij de officier van justitie

Artikel

6

Artikel

8

De officier van justitie vernietigt de beschikking indien, in het geval van artikel 5 onderscheidenlijk artikel 5a, degene op wiens naam het kenteken in het kentekenregister is ingeschreven:

  • a.

    aannemelijk maakt dat tegen zijn wil door een ander van het motorrijtuig onderscheidenlijk de aanhangwagen gebruik is gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen,

  • b.

    een voor een termijn van ten hoogste drie maanden schriftelijk bedrijfsmatig aangegane huurovereenkomst overlegt waaruit blijkt wie ten tijde van de gedraging de huurder van het motorrijtuig onderscheidenlijk de aanhangwagen was, dan wel

  • c.

    een vrijwaringsbewijs, bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van het Kentekenreglement, of een verklaring als bedoeld in de artikelen 31 tot en met 33 van het Kentekenreglement, overlegt waaruit blijkt dat hij ten tijde van de gedraging geen eigenaar of houder meer was van het betrokken motorrijtuig onderscheidenlijk de betrokken aanhangwagen.

In de onder a, b en c bedoelde gevallen is de officier van justitie bevoegd tot het opleggen van een administratieve sanctie aan degene die de gedraging heeft verricht of aan degene die de huurder van het motorrijtuig onderscheidenlijk de aanhangwagen was, dan wel aan degene aan wie het motorrijtuig onderscheidenlijk de aanhangwagen werd overgedragen. De artikelen 4, 6 en 7 zijn alsdan van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de beschikking uiterlijk binnen acht maanden nadat de gedraging heeft plaatsgevonden wordt bekendgemaakt.

Hoofdstuk

V

Beroep bij de kantonrechter van de rechtbank

Artikel

9

Artikel

10

De officier van justitie brengt het beroepschrift en de op de zaak betrekking hebbende stukken ter kennis van de rechtbank van het arrondissement waarin de gedraging is verricht, dan wel bij de rechtbank van het arrondissement waarin de woonplaats van de betrokkene is gelegen.

Artikel

11

Artikel

12

Artikel

13

Artikel

13a

Artikel

13b

Hoofdstuk

VI

Hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Artikel

14

Artikel

15

Artikel

16

Artikel 17a

Vervallen

Artikel

18

Artikel

19

Artikel

20

Het gerechtshof kan partijen en zonodig getuigen en deskundigen opdragen binnen een bepaalde termijn schriftelijk inlichtingen te geven of onder hen berustende stukken in te zenden.

Artikel

20a

Artikel

20b

Indien de zaak op een zitting zal worden behandeld worden de stukken van het geding neergelegd ter griffie van het gerechtshof. Hiervan wordt door de griffier mededeling gedaan aan partijen, onder vermelding van de termijn waarbinnen deze stukken aldaar kunnen worden ingezien en dat daarvan afschriften of uittreksels kunnen worden gevraagd. Op de voor de verstrekking van afschriften of uittreksels in rekening te brengen vergoedingen is het bij of krachtens de Wet griffierechten burgerlijke zaken bepaalde van overeenkomstige toepassing.

Artikel

20c

Artikel

20d

Hoofdstuk

VII

Vervallen zekerheidstelling

Artikel

21

Hoofdstuk

VIII

De inning van de administratieve sanctie

Artikel

22

Artikel

23

Artikel

24

Artikel

25

Artikel

26

Artikel

26a

Artikel

27

Artikel

27a

Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de staat geldbedragen, verkregen uit de tenuitvoerlegging van administratieve sancties, op een daarbij vast te stellen grondslag en naar daarbij vast te stellen regelen ten goede laat komen aan een rechtspersoon die krachtens het publiekrecht is ingesteld.

Artikel

28

Artikel

28a

Indien niet of niet volledig verhaal overeenkomstig de artikelen 26 en 27 heeft plaatsgevonden, kan Onze Minister het rijbewijs innemen van degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd. Onze Minister kan tot uiterlijk vijf jaar nadat de opgelegde administratieve sanctie onherroepelijk is geworden van zijn bevoegdheid gebruik maken. Indien betaling in termijnen door Onze Minister is toegestaan, wordt de termijn waarin van de bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt, verlengd met één jaar. De inneming van het rijbewijs duurt ten hoogste vier weken.

Artikel

28b

Indien niet of niet volledig verhaal overeenkomstig de artikelen 26 en 27 heeft plaatsgevonden, kan Onze Minister het voertuig waarmee de gedraging heeft plaatsgevonden buiten gebruik stellen of, indien dit voertuig niet wordt aangetroffen, een soortgelijk voertuig waarover degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd, vermag te beschikken. Onze Minister kan tot uiterlijk vijf jaar nadat de opgelegde administratieve sanctie onherroepelijk is geworden van zijn bevoegdheid gebruik maken. Indien betaling in termijnen door Onze Minister is toegestaan, wordt de termijn waarin van de bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt, verlengd met één jaar. De buitengebruikstelling duurt ten hoogste vier weken.

Artikel

29

Artikel

30

Hoofdstuk

IX

Voorlopige maatregelen

Artikel

31

Artikel

32

Indien aan de in artikel 31, eerste lid, bedoelde vordering niet wordt voldaan, is de ambtenaar bevoegd bij wijze van voorlopige maatregel het voertuig in bewaring te stellen, totdat het bedrag van de opgelegde en van de reeds verschuldigde administratieve sanctie en van de administratiekosten, alsmede de inmiddels daarop gevallen kosten van de inbewaringstelling zijn voldaan. Daartoe kan hij op kosten van de bestuurder het voertuig naar een door hem aangewezen nabijgelegen plaats overbrengen of doen overbrengen en aldaar in bewaring doen stellen. Zo nodig roept hij hierbij de hulp van de sterke arm in. Artikel 29, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel

33

Hoofdstuk

X

Overige bepalingen

Artikel

34

Artikel

35

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven omtrent hetgeen verder ter uitvoering van deze wet nodig is.

Artikel

36

Hoofdstuk

XI

Slotbepalingen

Artikel

37

Vervallen

Artikel

38

Vervallen

Artikel

39

Vervallen

Artikel

40

Vervallen

Artikel

41

Vervallen

Artikel

42

Vervallen

Artikel

43

Vervallen

Artikel

44

Deze wet kan worden aangehaald als: Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Justitie, F. Korthals Altes
De Minister van Verkeer en Waterstaat, N. Smit-Kroes
De Minister van Justitie a.i., G. J. M. Braks

Bijlage

als bedoeld in artikel 2, eerste lid

Afdeling A. Verkeer te land

Categorie-indeling B:

1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;

2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;

3 – Bromfietsers en snorfietsers;

4 – Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;

5 – Voetgangers;

6 – Overige weggebruikers;

7 – Gezagvoerders/schippers;

8 – Een ieder.

NB 1 De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen. Dit geldt eveneens voor geparkeerde aanhangwagens indien deze door een onder één van deze categorieën vallende bestuurders is geparkeerd.

NB 2 Op basis van artikel 2a RVV 1990 zijn, tenzij anders bepaald, voor brommobielen en bestuurders en passagiers van brommobielen de regels betreffende motorvoertuigen van toepassing. Voor de feitcodes waar dit op van toepassing is moet in geval van een overtreding met een brommobiel of door een bestuurder van een brommobiel gepleegde overtreding in plaats van motorvoertuig brommobiel worden gelezen.

Nummers K 006 – K 172:

Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994); Reglement Rijbewijzen (RR)

K

025

als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is

36 lid 3 sub d WVW 1994

50

50

50

het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan

40 lid 1 WVW 1994

K

030

a

– een motorrijtuig

150

150

100

150

K

030

b

– de aanhangwagen

150

150

100

150

K

035

het ongeldig verklaarde kentekenbewijs niet binnen de bepaalde termijn inleveren bij de Dienst Wegverkeer

52c lid 3 WVW 1994

250

voor een kentekenplichtig motorrijtuig met een toegestane maximummassa van 3500 kg of minder

K

045

a

– is geen keuringsbewijs afgegeven

72 lid 1 WVW 1994

150

150

K

045

b

– heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren

72 lid 2 sub b WVW 1994

150

150

voor een kentekenplichtig motorrijtuig of aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg

K

046

a

– is geen keuringsbewijs afgegeven

72 lid 1 WVW 1994

400

400

K

046

b

– heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren

72 lid 2 sub b WVW 1994

400

400

als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs

K

060

a

– niet voldoet aan de gestelde eisen

107 lid 2 sub a WVW 1994

50

50

35

K

060

e

– zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, waarbij de geldigheidsduur één jaar of minder is verstreken

107 lid 2 sub b WVW 1994

100

100

70

K

060

c

– niet behoorlijk leesbaar is

107 lid 2 sub c WVW 1994

100

100

70

K

060

h

als bestuurder van een bromfiets rijden, terwijl het rijbewijs ongeldig is verklaard voor een of meer categorieën, niet zijnde de categorie AM, en aan betrokkene geen nieuw rijbewijs voor de categorie AM is afgegeven

107 lid 2 sub b WVW 1994

70

K

065

cc

als houder van een rijbewijs B dat met het oog op deelname aan begeleid rijden was afgegeven, jonger dan 18 jaar een motorrijtuig waarvoor rijbewijs B is vereist besturen zonder dat een op de begeleiderspas vermelde begeleider op de zitplaats naast de bestuurder zat

111a lid 3 onder b en c WVW 1994

150

rijonderricht geven voor rijbewijs B terwijl het lesmotorrijtuig niet is voorzien van

K

090

a

– een dubbele bediening c.q. een onderbreker

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 8 sub a RR

300

K

090

b

– een binnen- en een buitenspiegel waarmee degene die rijonderricht geeft het achter en rechts naast hem gelegen weggedeelte kan overzien

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 8 sub b RR

300

K

090

c

– een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 8 sub b RR

100

K

090

aa

rijonderricht geven in het kader van de opleiding voor het praktijkexamen voor de rijbewijscategorie AM, tweewielige bromfiets, terwijl deze niet is voorzien van een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 7a lid 1 RR

100

rijonderricht geven in het kader van de opleiding voor het praktijkexamen voor de rijbewijscategorie AM, drie- of vierwielige bromfiets, terwijl deze niet is voorzien van

K

090

bb

– een dubbele bediening c.q. onderbreker

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 7a lid 2 RR

300

K

090

cc

– een binnen- en buitenspiegel ten behoeve van de rij-instructeur

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 7a lid 2 RR

300

K

090

dd

– een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 7a lid 2 RR

100

K

145

a

als bestuurder handelen in strijd met één of meer aan een ontheffing, vergunning, of vrijstelling verbonden voorschrift(en), niet betrekking hebbend op de begeleiding of vakbekwaamheid

150 lid 2 WVW 1994

150

150

100

60

als bestuurder van een motorrijtuig niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven

K

150

a

– het kentekenbewijs

160 lid 1 sub a WVW 1994

50

50

50

K

150

c

– het rijbewijs

160 lid 1 sub b WVW 1994

100

100

100

K

150

e

– de ontheffing

160 lid 1 sub d WVW 1994

50

K

150

f

– het ingevolge de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders vereiste getuigschrift

160 lid 1 sub c WVW 1994

70

K

150

g

– een gehandicaptenparkeerkaart of een kaart ten behoeve van gehandicaptenvervoer

160 lid 1 sub e WVW 1994

100

60

K

150

h

– de begeleiderspas

160 lid 1 sub f WVW 1994

70

K

150

aa

als begeleider niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven van het rijbewijs

160 lid 8 WVW 1994

70

K

155

a

niet meewerken aan het onderzoek van de psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen

160 lid 5 sub a WVW 1994

250

250

170

100

250

K

155

b

niet meewerken aan het voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen

160 lid 5 sub b WVW 1994

250

250

170

100

250

K

155

c

niet meewerken aan het onderzoek van speeksel en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen

160 lid 5 sub c WVW 1994

250

250

170

100

250

Nummers S 005, VA 004 – VV 101: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Categorie-indeling C: (maximumsnelheid)

1 – Motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2: vrachtauto’s, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen);

2 – Vrachtauto’s, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto’s met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg en motorvoertuigen met aanhangwagen;

3 – Bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor;

4 – Land- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid.

Hoofdstuk 2. Verkeersregels

VIII. Maximumsnelheid

a. Algemeen

als bestuurder niet in staat zijn, zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is

19 RVV 1990

S

005

a

– bij snelheden tot en met 80 km/h

300

300

210

Snelheidsoverschrijdingen

Noot

1. * = Recidiveregeling snelheid (zie Richtlijn voor strafvordering tarieven en feitomschrijvingen enz.); bij staandehouding wordt bij overschrijding vanaf 50 km/h of 30 km/h (cat. 3) het rijbewijs ingevorderd en dient het proces-verbaal met het proces-verbaal van invordering te worden ingezonden naar het Openbaar Ministerie.

2. Indien bij een feitcode bij het tarief «OBM» staat vermeld dan betreft dit de eis ter zitting voor de eerste overtreding. Naast deze boete dient een OBM ov conform de recidiveregeling snelheidsovertredingen te worden geëist.

b. Binnen de bebouwde kom

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

20 sub a RVV 1990 (cat 1/2), 20 sub b en c RVV 1990 (cat 3), 22 sub d en e RVV 1990 (cat 3), 22 sub c RVV 1990 (cat 4)

VA

004

– met 4 km/h

29

48

29

29

VA

005

– met 5 km/h

35

57

35

35

VA

006

– met 6 km/h

43

66

43

43

VA

007

– met 7 km/h

50

77

50

50

VA

008

– met 8 km/h

57

88

57

57

VA

009

– met 9 km/h

65

100

65

65

VA

010

– met 10 km/h

74

110

74

74

VA

011

– met 11 km/h

100

139

100

100

VA

012

– met 12 km/h

108

150

108

108

VA

013

– met 13 km/h

120

164

120

120

VA

014

– met 14 km/h

129

177

129

129

VA

015

– met 15 km/h

139

191

139

139

VA

016

– met 16 km/h

149

204

149

149

VA

017

– met 17 km/h

160

219

160

160

VA

018

– met 18 km/h

173

233

173

173

VA

019

– met 19 km/h

184

249

184

184

VA

020

– met 20 km/h

197

265

197

197

VA

021

– met 21 km/h

211

282

211

211

VA

022

– met 22 km/h

224

298

224

224

VA

023

– met 23 km/h

239

315

239

239

VA

024

– met 24 km/h

251

333

251

251

VA

025

– met 25 km/h

267

352

267

267

VA

026

– met 26 km/h

282

373

282

282

VA

027

– met 27 km/h

300

393

300

300

VA

028

– met 28 km/h

314

412

314

314

VA

029

– met 29 km/h

330

430

330

330

VA

030

– met 30 km/h

346

346

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

62 jo. bord A1 (uitgezonderd [30 km/h]) RVV 1990

VB

004

– met 4 km/h

29

48

29

29

VB

005

– met 5 km/h

35

57

35

35

VB

006

– met 6 km/h

43

66

43

43

VB

007

– met 7 km/h

50

77

50

50

VB

008

– met 8 km/h

57

88

57

57

VB

009

– met 9 km/h

65

100

65

65

VB

010

– met 10 km/h

74

110

74

74

VB

011

– met 11 km/h

100

139

100

100

VB

012

– met 12 km/h

108

150

108

108

VB

013

– met 13 km/h

120

164

120

120

VB

014

– met 14 km/h

129

177

129

129

VB

015

– met 15 km/h

139

191

139

139

VB

016

– met 16 km/h

149

204

149

149

VB

017

– met 17 km/h

160

219

160

160

VB

018

– met 18 km/h

173

233

173

173

VB

019

– met 19 km/h

184

249

184

184

VB

020

– met 20 km/h

197

265

197

197

VB

021

– met 21 km/h

211

282

211

211

VB

022

– met 22 km/h

224

298

224

224

VB

023

– met 23 km/h

239

315

239

239

VB

024

– met 24 km/h

251

333

251

251

VB

025

– met 25 km/h

267

352

267

267

VB

026

– met 26 km/h

282

373

282

282

VB

027

– met 27 km/h

300

393

300

300

VB

028

– met 28 km/h

314

412

314

314

VB

029

– met 29 km/h

330

430

330

330

VB

030

– met 30 km/h

346

346

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (bord A1 [30 km/h])

62 jo. bord A1 RVV 1990

VS

004

– met 4 km/h

48

106

48

48

VS

005

– met 5 km/h

57

120

57

57

VS

006

– met 6 km/h

66

134

66

66

VS

007

– met 7 km/h

77

150

77

77

VS

008

– met 8 km/h

88

165

88

88

VS

009

– met 9 km/h

100

180

100

100

VS

010

– met 10 km/h

110

195

110

110

VS

011

– met 11 km/h

139

231

139

139

VS

012

– met 12 km/h

150

248

150

150

VS

013

– met 13 km/h

164

266

164

164

VS

014

– met 14 km/h

177

283

177

177

VS

015

– met 15 km/h

191

301

191

191

VS

016

– met 16 km/h

204

320

204

204

VS

017

– met 17 km/h

219

338

219

219

VS

018

– met 18 km/h

233

359

233

233

VS

019

– met 19 km/h

249

379

249

249

VS

020

– met 20 km/h

265

401

265

265

VS

021

– met 21 km/h

282

422

282

282

VS

022

– met 22 km/h

298

435

298

298

VS

023

– met 23 km/h

315

315

315

VS

024

– met 24 km/h

333

333

333

VS

025

– met 25 km/h

352

352

352

VS

026

– met 26 km/h

373

373

373

VS

027

– met 27 km/h

393

393

393

VS

028

– met 28 km/h

412

412

412

VS

029

– met 29 km/h

430

430

430

overschrijding van de maximumsnelheid binnen een erf

45 RVV 1990

VV

004

– met 4 km/h

48

106

48

48

VV

005

– met 5 km/h

57

120

57

57

VV

006

– met 6 km/h

66

134

66

66

VV

007

– met 7 km/h

77

150

77

77

VV

008

– met 8 km/h

88

165

88

88

VV

009

– met 9 km/h

100

180

100

100

VV

010

– met 10 km/h

110

195

110

110

VV

011

– met 11 km/h

139

231

139

139

VV

012

– met 12 km/h

150

248

150

150

VV

013

– met 13 km/h

164

266

164

164

VV

014

– met 14 km/h

177

283

177

177

VV

015

– met 15 km/h

191

301

191

191

VV

016

– met 16 km/h

204

320

204

204

VV

017

– met 17 km/h

219

338

219

219

VV

018

– met 18km/h

233

359

233

233

VV

019

– met 19 km/h

249

379

249

249

VV

020

– met 20 km/h

265

401

265

265

VV

021

– met 21 km/h

282

422

282

282

VV

022

– met 22 km/h

298

435

298

298

VV

023

– met 23 km/h

315

315

315

VV

024

– met 24 km/h

333

333

333

VV

025

– met 25 km/h

352

352

352

VV

026

– met 26 km/h

373

373

373

VV

027

– met 27 km/h

393

393

393

VV

028

– met 28 km/h

412

412

412

VV

029

– met 29 km/h

430

430

430

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

62 jo. bord A3 RVV 1990

VC

004

– met 4 km/h

29

48

29

29

VC

005

– met 5 km/h

35

57

35

35

VC

006

– met 6 km/h

43

66

43

43

VC

007

– met 7 km/h

50

77

50

50

VC

008

– met 8 km/h

57

88

57

57

VC

009

– met 9 km/h

65

100

65

65

VC

010

– met 10 km/h

74

110

74

74

VC

011

– met 11 km/h

100

139

100

100

VC

012

– met 12 km/h

108

150

108

108

VC

013

– met 13 km/h

120

164

120

120

VC

014

– met 14 km/h

129

177

129

129

VC

015

– met 15 km/h

139

191

139

139

VC

016

– met 16 km/h

149

204

149

149

VC

017

– met 17 km/h

160

219

160

160

VC

018

– met 18 km/h

173

233

173

173

VC

019

– met 19 km/h

184

249

184

184

VC

020

– met 20 km/h

197

265

197

197

VC

021

– met 21 km/h

211

282

211

211

VC

022

– met 22 km/h

224

298

224

224

VC

023

– met 23 km/h

239

315

239

239

VC

024

– met 24 km/h

251

333

251

251

VC

025

– met 25 km/h

267

352

267

267

VC

026

– met 26 km/h

282

373

282

282

VC

027

– met 27 km/h

300

393

300

300

VC

028

– met 28 km/h

314

412

314

314

VC

029

– met 29 km/h

330

430

330

330

VC

030

– met 30 km/h

346

346

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A1 RVV 1990

VD

004

– met 4 km/h

48

106

48

48

VD

005

– met 5 km/h

57

120

57

57

VD

006

– met 6 km/h

66

134

66

66

VD

007

– met 7 km/h

77

150

77

77

VD

008

– met 8 km/h

88

165

88

88

VD

009

– met 9 km/h

100

180

100

100

VD

010

– met 10 km/h

110

195

110

110

VD

011

– met 11 km/h

139

231

139

139

VD

012

– met 12 km/h

150

248

150

150

VD

013

– met 13 km/h

164

266

164

164

VD

014

– met 14 km/h

177

283

177

177

VD

015

– met 15 km/h

191

301

191

191

VD

016

– met 16 km/h

204

320

204

204

VD

017

– met 17 km/h

219

338

219

219

VD

018

– met 18 km/h

233

359

233

233

VD

019

– met 19 km/h

249

379

249

249

VD

020

– met 20 km/h

265

401

265

265

VD

021

– met 21 km/h

282

422

282

282

VD

022

– met 22 km/h

298

435

298

298

VD

023

– met 23 km/h

315

315

315

VD

024

– met 24 km/h

333

333

333

VD

025

– met 25 km/h

352

352

352

VD

026

– met 26 km/h

373

373

373

VD

027

– met 27 km/h

393

393

393

VD

028

– met 28 km/h

412

412

412

VD

029

– met 29 km/h

430

430

430

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A3 RVV 1990

VE

004

– met 4 km/h

48

106

48

48

VE

005

– met 5 km/h

57

120

57

57

VE

006

– met 6 km/h

66

134

66

66

VE

007

– met 7 km/h

77

150

77

77

VE

008

– met 8 km/h

88

165

88

88

VE

009

– met 9 km/h

100

180

100

100

VE

010

– met 10 km/h

110

195

110

110

VE

011

– met 11 km/h

139

231

139

139

VE

012

– met 12 km/h

150

248

150

150

VE

013

– met 13 km/h

164

266

164

164

VE

014

– met 14 km/h

177

283

177

177

VE

015

– met 15 km/h

191

301

191

191

VE

016

– met 16 km/h

204

320

204

204

VE

017

– met 17 km/h

219

338

219

219

VE

018

– met 18 km/h

233

359

233

233

VE

019

– met 19 km/h

249

379

249

249

VE

020

– met 20 km/h

265

401

265

265

VE

021

– met 21 km/h

282

422

282

282

VE

022

– met 22 km/h

298

435

298

298

VE

023

– met 23 km/h

315

315

315

VE

024

– met 24 km/h

333

333

333

VE

025

– met 25 km/h

352

352

352

VE

026

– met 26 km/h

373

373

373

VE

027

– met 27 km/h

393

393

393

VE

028

– met 28 km/h

412

412

412

VE

029

– met 29 km/h

430

430

430

c. (Auto)wegen buiten de bebouwde kom

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom

21 sub a RVV 1990 (cat 1), 22 sub a, b, f en g RVV 1990 (cat 2), 21 sub b en c RVV 1990 (cat 3), 22 sub d en e RVV 1990 (cat 3), 22 sub c RVV 1990 (cat 4)

VF

004

– met 4 km/h

25

39

25

25

VF

005

– met 5 km/h

32

47

32

32

VF

006

– met 6 km/h

39

56

39

39

VF

007

– met 7 km/h

46

65

46

46

VF

008

– met 8 km/h

52

75

52

52

VF

009

– met 9 km/h

61

83

61

61

VF

010

– met 10 km/h

69

93

69

69

VF

011

– met 11 km/h

94

117

94

94

VF

012

– met 12 km/h

104

130

104

104

VF

013

– met 13 km/h

114

142

114

114

VF

014

– met 14 km/h

123

153

123

123

VF

015

– met 15 km/h

133

165

133

133

VF

016

– met 16 km/h

142

179

142

142

VF

017

– met 17 km/h

152

193

152

152

VF

018

– met 18 km/h

162

206

162

162

VF

019

– met 19 km/h

176

220

176

176

VF

020

– met 20 km/h

188

233

188

188

VF

021

– met 21 km/h

200

249

200

200

VF

022

– met 22 km/h

212

265

212

212

VF

023

– met 23 km/h

224

280

224

224

VF

024

– met 24 km/h

239

295

239

239

VF

025

– met 25 km/h

252

313

252

252

VF

026

– met 26 km/h

267

330

267

267

VF

027

– met 27 km/h

280

346

280

280

VF

028

– met 28 km/h

295

365

295

295

VF

029

– met 29 km/h

313

383

313

313

VF

030

– met 30 km/h

329

401

329

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom

62 jo. bord A1 RVV 1990

VG

004

– met 4 km/h

25

39

25

VG

005

– met 5 km/h

32

47

32

VG

006

– met 6 km/h

39

56

39

VG

007

– met 7 km/h

46

65

46

VG

008

– met 8 km/h

52

75

52

VG

009

– met 9 km/h

61

83

61

VG

010

– met 10 km/h

69

93

69

VG

011

– met 11 km/h

94

117

94

VG

012

– met 12 km/h

104

130

104

VG

013

– met 13 km/h

114

142

114

VG

014

– met 14 km/h

123

153

123

VG

015

– met 15 km/h

133

165

133

VG

016

– met 16 km/h

142

179

142

VG

017

– met 17 km/h

152

193

152

VG

018

– met 18 km/h

162

206

162

VG

019

– met 19 km/h

176

220

176

VG

020

– met 20 km/h

188

233

188

VG

021

– met 21 km/h

200

249

200

VG

022

– met 22 km/h

212

265

212

VG

023

– met 23 km/h

224

280

224

VG

024

– met 24 km/h

239

295

239

VG

025

– met 25 km/h

252

313

252

VG

026

– met 26 km/h

267

330

267

VG

027

– met 27 km/h

280

346

280

VG

028

– met 28 km/h

295

365

295

VG

029

– met 29 km/h

313

383

313

VG

030

– met 30 km/h

329

401

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom

62 jo. bord A3 RVV 1990

VH

004

– met 4 km/h

25

39

25

VH

005

– met 5 km/h

32

47

32

VH

006

– met 6 km/h

39

56

39

VH

007

– met 7 km/h

46

65

46

VH

008

– met 8 km/h

52

75

52

VH

009

– met 9 km/h

61

83

61

VH

010

– met 10 km/h

69

93

69

VH

011

– met 11 km/h

94

117

94

VH

012

– met 12 km/h

104

130

104

VH

013

– met 13 km/h

114

142

114

VH

014

– met 14 km/h

123

153

123

VH

015

– met 15 km/h

133

165

133

VH

016

– met 16 km/h

142

179

142

VH

017

– met 17 km/h

152

193

152

VH

018

– met 18 km/h

162

206

162

VH

019

– met 19 km/h

176

220

176

VH

020

– met 20 km/h

188

233

188

VH

021

– met 21 km/h

200

249

200

VH

022

– met 22 km/h

212

265

212

VH

023

– met 23 km/h

224

280

224

VH

024

– met 24 km/h

239

295

239

VH

025

– met 25 km/h

252

313

252

VH

026

– met 26 km/h

267

330

267

VH

027

– met 27 km/h

280

346

280

VH

028

– met 28 km/h

295

365

295

VH

029

– met 29 km/h

313

383

313

VH

030

– met 30 km/h

329

401

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A1 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)

VI

004

– met 4 km/h

39

57

39

VI

005

– met 5 km/h

47

69

47

VI

006

– met 6 km/h

56

83

56

VI

007

– met 7 km/h

65

96

65

VI

008

– met 8 km/h

75

110

75

VI

009

– met 9 km/h

83

124

83

VI

010

– met 10 km/h

93

139

93

VI

011

– met 11 km/h

117

170

117

VI

012

– met 12 km/h

130

186

130

VI

013

– met 13 km/h

142

201

142

VI

014

– met 14 km/h

153

217

153

VI

015

– met 15 km/h

165

233

165

VI

016

– met 16 km/h

179

251

179

VI

017

– met 17 km/h

193

268

193

VI

018

– met 18 km/h

206

287

206

VI

019

– met 19 km/h

220

306

220

VI

020

– met 20 km/h

233

324

233

VI

021

– met 21 km/h

249

344

249

VI

022

– met 22 km/h

265

364

265

VI

023

– met 23 km/h

280

385

280

VI

024

– met 24 km/h

295

405

295

VI

025

– met 25 km/h

313

425

313

VI

026

– met 26 km/h

330

435

330

VI

027

– met 27 km/h

346

346

VI

028

– met 28 km/h

365

365

VI

029

– met 29 km/h

383

383

VI

030

– met 30 km/h

401

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A3 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)

VK

004

– met 4 km/h

39

57

39

VK

005

– met 5 km/h

47

69

47

VK

006

– met 6 km/h

56

83

56

VK

007

– met 7 km/h

65

96

65

VK

008

– met 8 km/h

75

110

75

VK

009

– met 9 km/h

83

124

83

VK

010

– met 10 km/h

93

139

93

VK

011

– met 11 km/h

117

170

117

VK

012

– met 12 km/h

130

186

130

VK

013

– met 13 km/h

142

201

142

VK

014

– met 14 km/h

153

217

153

VK

015

– met 15 km/h

165

233

165

VK

016

– met 16 km/h

179

251

179

VK

017

– met 17 km/h

193

268

193

VK

018

– met 18 km/h

206

287

206

VK

019

– met 19 km/h

220

306

220

VK

020

– met 20 km/h

233

324

233

VK

021

– met 21 km/h

249

344

249

VK

022

– met 22 km/h

265

364

265

VK

023

– met 23 km/h

280

385

280

VK

024

– met 24 km/h

295

405

295

VK

025

– met 25 km/h

313

425

313

VK

026

– met 26 km/h

330

435

330

VK

027

– met 27 km/h

346

346

VK

028

– met 28 km/h

365

365

VK

029

– met 29 km/h

383

383

VK

030

– met 30 km/h

401

d. Autosnelwegen

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom

21 sub a RVV 1990 (cat 1), 22 sub a, b, f en g RVV 1990 (cat 2)

VL

001

– met 1 km/h

12

VL

002

– met 2 km/h

16

VL

003

– met 3 km/h

22

VL

004

– met 4 km/h

25

33

VL

005

– met 5 km/h

31

41

VL

006

– met 6 km/h

38

51

VL

007

– met 7 km/h

44

61

VL

008

– met 8 km/h

51

70

VL

009

– met 9 km/h

58

80

VL

010

– met 10 km/h

65

89

VL

011

– met 11 km/h

89

115

VL

012

– met 12 km/h

97

126

VL

013

– met 13 km/h

105

137

VL

014

– met 14 km/h

114

148

VL

015

– met 15 km/h

123

158

VL

016

– met 16 km/h

132

170

VL

017

– met 17 km/h

143

184

VL

018

– met 18 km/h

155

197

VL

019

– met 19 km/h

165

211

VL

020

– met 20 km/h

177

224

VL

021

– met 21 km/h

189

239

VL

022

– met 22 km/h

200

252

VL

023

– met 23 km/h

212

267

VL

024

– met 24 km/h

224

282

VL

025

– met 25 km/h

235

300

VL

026

– met 26 km/h

249

315

VL

027

– met 27 km/h

261

331

VL

028

– met 28 km/h

271

349

VL

029

– met 29 km/h

286

365

VL

030

– met 30 km/h

302

383

VL

031

a

– met 31 km/h

316

VL

032

a

– met 32 km/h

331

VL

033

a

– met 33 km/h

346

VL

034

a

– met 34 km/h

362

VL

035

a

– met 35 km/h

378

VL

036

a

– met 36 km/h

394

VL

037

a

– met 37 km/h

411

VL

038

a

– met 38 km/h

427

VL

039

a

– met 39 km/h

435

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom

62 jo. bord A1 RVV 1990

VM

004

– met 4 km/h

25

33

VM

005

– met 5 km/h

31

41

VM

006

– met 6 km/h

38

51

VM

007

– met 7 km/h

44

61

VM

008

– met 8 km/h

51

70

VM

009

– met 9 km/h

58

80

VM

010

– met 10 km/h

65

89

VM

011

– met 11 km/h

89

115

VM

012

– met 12 km/h

97

126

VM

013

– met 13 km/h

105

137

VM

014

– met 14 km/h

114

148

VM

015

– met 15 km/h

123

158

VM

016

– met 16 km/h

132

170

VM

017

– met 17 km/h

143

184

VM

018

– met 18 km/h

155

197

VM

019

– met 19 km/h

165

211

VM

020

– met 20 km/h

177

224

VM

021

– met 21 km/h

189

239

VM

022

– met 22 km/h

200

252

VM

023

– met 23 km/h

212

267

VM

024

– met 24 km/h

224

282

VM

025

– met 25 km/h

235

300

VM

026

– met 26 km/h

249

315

VM

027

– met 27 km/h

261

331

VM

028

– met 28 km/h

271

349

VM

029

– met 29 km/h

286

365

VM

030

– met 30 km/h

302

383

VM

031

a

– met 31 km/h

316

VM

032

a

– met 32 km/h

331

VM

033

a

– met 33 km/h

346

VM

034

a

– met 34 km/h

362

VM

035

a

– met 35 km/h

378